Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1765. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216), stran 4438.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel: 273/3, 274/1, 274/2, 274/3, 275/3, 275/4, 2581, 2582, 2588, 2589, vse k.o. Stara vas, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 51/15) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP KRŠ 0216) z namensko rabo CD (območja centralnih dejavnosti). Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1144.
II. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem, ki je vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja za kolesarski poligon »PUMP TRACK«.
Začasna raba prostora je predvidena do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev določenih v veljavnem ureditvenem načrtu, oziroma najdlje za dobo sedmih let.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2019-O509
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko