Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah, stran 4433.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 22. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/12, 71/14 – obv. razlaga, 17/17, v nadaljevanju SD2 OPPN Či2).
(2) SD2 OPPN Či2, se nanašajo na tekstualni in grafični del.
(3) Prostorski akt ima naslednje priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost;
7. Odločba iz katere je razvidno, da okoljsko poročilo ni potrebno.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na spremembe v funkcionalni celoti FCA. Del funkcionalne enote I6 (sekundarna prečna povezovalna cesta) in del funkcionalne enote I2 (napajalna cesta), ki obsega celotni zemljiški parceli 119/5 in 120/13, obe k.o. 2123 Čirče, na območju med funkcionalnima podcelotama A1 in A2, se preoblikuje v funkcionalno podceloto (enoto) A3 za namen gradnje objektov s pripadajočimi funkcionalnimi površinami. Območje se nameni za gradnjo oskrbne postaje za oskrbo z alternativnimi gorivi v prometu. Prostorske ureditve v funkcionalni podceloti A3 se prostorsko in funkcionalno navezujejo na obstoječ bencinski servis v funkcionalni podceloti A1.
3. člen 
Prva točka drugega odstavka 5. člena se spremni tako, da se za kratico FCA2 doda »ter tretjo enoto FCA3«.
4. člen 
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »je podrobneje razdeljen na dvoje podcelot v FCA (FCA1 z eno funkcionalno enoto, FCA2 prav tako z eno funkcionalno enoto) nadomesti z besedilom »je podrobneje razdeljen na tri podcelote v FCA (FCA1 z eno funkcionalno enoto, FCA2 z eno funkcionalno enoto in FCA3 prav tako z eno funkcionalno enoto)«.
5. člen 
K prvem odstavku točke A.2.1, 8. člena se doda besedilo:
»Na območju funkcionalne enote A3 je dopustna gradnja objektov in naprav skladno z prevladujočo dejavnostjo v funkcionalni celoti FCA, s fokusom na oskrbnih postajah, polnilnih postajah za oskrbo z alternativnimi gorivi (stisnjen zemeljski plin), daljinskih in lokalnih plinovodih s pripadajočimi funkcionalnimi površinami in ureditvami. Polnilna postaja CNG ter drugi spremljajoči objekti in naprave se umestijo znotraj območja novopredvidenih objektov na severovzhodni strani funkcionalne enote A3; objekte je dopustno umestiti neposredno na mejo s funkcionalno enoto A1. Objekti so lahko grajeni kot trajni objekti ali v montažni premični izvedbi (kontejnerji v modulni izvedbi). Celotno območje ali posamezni del območja je dopustno po potrebi ograditi z varovalno ograjo višine 2,0 m ali višjo v primeru posebnih tehničnih zahtev.
Od polnilne postaje CNG so načrtovani interni priključni vodi (visokotlačni napajalni plinovod, komunikacijski in elektroenergetski vod) do polnilnega mesta, ki bo urejen na točilnem mestu v okviru obstoječega bencinskega servisa v funkcionalni enoti A1. Interni priključni vodi potekajo po funkcionalnih enotah A3, I6 in A1.
Priključek na elektroenergetsko omrežje se izvede iz obstoječe transformatorske postaje, ki se nahaja v funkcionalni celoti B. Priključek na lokalni plinovod in komunikacijsko omrežje se izvede neposredno iz obstoječih vodov na območju funkcionalne enote A3. V primeru dodatnih funkcionalnih in tehničnih potreb in zahtev je dopustna izgradnja priključkov s potrebnimi objekti in napravami tudi na druga omrežja gospodarske javne infrastrukture znotraj ali izven območja urejanja OPPN.«
K drugemu odstavku točke A.2.1, 8. člena se doda besedilo:
»Dostop na območje funkcionalne enote A3 bo urejeno prek obstoječega uvoza iz napajalne ceste I2.«
6. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se črta besedilo »Delno prečno povezavo območja predstavlja tudi sekundarna prečna povezovalna cesta znotraj funkcionalne celote FCA (I6 in I7, slednja predstavlja enosmerni priključek iz mestne obvoznice).« in namesto tega doda besedilo: »Cesti I6 in I7, znotraj funkcionalne celote FCA, predstavljata enosmerni priključek iz mestne obvoznice.«
7. člen 
K 14. členu se dodata nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri gradnji distribucijskega plinovodnega omrežja in posegih v varovalni pas distribucijskega plinovoda je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) oziroma področni predpis.«
8. člen 
K 15. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»CNG postaja in spremljajoči objekti se skladno s pogoji upravljavca priključijo na elektroenergetsko omrežje. Pri tem se lahko uporabi proste kapacitete elektrodistribucijskega omrežja, oziroma je potrebno zgraditi ustrezne nove elektroenergetske kabelske povezave.«
9. člen 
V 25. členu se četrti odstavek v celoti zbriše. Odstavki se preštevilčijo tako, da peti odstavek postane četrti, šesti odstavek postane peti in sedmi odstavek postane šesti.
10. člen 
V 2. točki, prvega odstavka 29. člena, se beseda »kritične«, nadomesti z besedo »mejne«.
11. člen 
V 30. členu se v celoti črta četrti odstavek. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri umeščanju ureditev na območje oziroma v bližino območja, kjer je postaja za preskrbo motornih vozil že zgrajena, se upoštevajo zahteve Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09 in 61/17 – GZ). Umeščanje novih ureditev ne sme zmanjšati tehničnih zahtev za obratovanje servisa z vidika zagotavljanja požarne varnosti.«
12. člen 
K 31. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»CNG polnilnica s spremljajočimi objekti in napravami se lahko izvede kot ločena, neodvisna etapa.«
Št. 350-76/2018-46
Kranj, dne 22. maja 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec