Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1768. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019, stran 4439.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 4. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 85/18), ki se določi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
zneski v EUR
I skupaj prihodki
3.160.986,10
II skupaj odhodki
3.766.104,67
III proračunski primanjkljaj (I–II)
–605.118,57
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0
VI prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII zadolževanje
457.971,00
VIII odplačilo dolga
213.407,31
IX sprememba stanja na računu (I+IV+VII–II–V–VIII) 
–360.554,88
X neto zadolževanje (VII–VIII)
244.563,69
XI neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)
605.118,57
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
360.554,88
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena odloka o proračunu, ki se po novem glasi:
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 457.971 €.
3. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 007-13/2019-8
Ljubno, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik