Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško, stran 4436.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko- razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško (Uradni list RS, št. 62/11) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Krško (v nadaljevanju: koncedent) ugotavlja javni interes za predmetno javno-zasebno partnerstvo, določa predmet in pogoje za oddajo koncesije upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo predmetnih storitev.«.
2. člen 
V 16. členu odloka se spremeni 3. točka tako, da se glasi:
»3. pri ponudniku niso podani obvezni razlogi za izključitev iz 75. člena Zakona o javnem naročanju,«.
3. člen 
V prvem odstavku 26. člena odloka se pred kratico »EU« doda besedilo »po potrebi na portalu«.
4. člen 
Črta se drugi stavek 30. člena odloka.
5. člen 
Črta se drugi odstavek 32. člena odloka.
6. člen 
V prvem odstavku 34. člena odloka se beseda »popolno« zamenja z besedo »dopustno«.
7. člen 
V drugem odstavku 34. člena odloka se beseda »popolne« zamenja z besedo »dopustne«.
8. člen 
35. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku vrednotenja ponudb se sme zahtevati le take dopolnitve, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudbe in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne ponudbe skladno s postavljenimi merili za izbor.«.
9. člen 
Črta se 47. člen odloka.
10. člen 
V prvem stavku 48. člena odloka se za besedno zvezo »pristojni organ« doda besedilo »koncedent oziroma pristojna služba občinske uprave«.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-6/2010-O601
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko