Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1762. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica – »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici«, stran 4434.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica – »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, nova komunalna oprema, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roki gradnje, finančna sredstva za izvedbo in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko (fekalno in meteorno), novo vodovodno omrežje ter za nove urejene javne površine, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Krško (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Krško).
(3) Splošni odlok Občine Krško se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno za vsako vrsto komunalne opreme posebej in zajema celotno območje ZN Dorc – Brestanica »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici«, pri čemer so meje prostorskega akta hkrati tudi meje obračunskega območja.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, ki obsega izgradnjo prometne infrastrukture, vključno s pločniki in javno razsvetljavo, vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije. Predvidena je tudi izvedba elektroenergetskega, plinovodnega in telekomunikacijskega omrežja, ki ju bo izvedel investitor sam v dogovoru z upravljalci omrežij. Podrobnosti bodo obdelane v projektni dokumentaciji, ko bo ta izdelana.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR 
Komunalna oprema
Skupni stroški 
(v EUR)
Obračunski stroški 
(v EUR)
1. Cestno omrežje
352.189
43.555
2. Meteorna kanalizacija
211.673
26.177
3. Fekalna kanalizacija
139.224
17.218
4. Vodovod
50.769
6.279
5. Urejene javne površine
87.265
10.792
Skupaj
841.120
104.021
7. člen 
(časovni načrt) 
(1) Časovni načrt začetka gradnje nove komunalne opreme je sledeč:
– začetek gradnje novega cestnega omrežja
v letu 2021,
– začetek gradnje nove meteorna kanalizacije
v letu 2021,
– začetek gradnje nove fekalne kanalizacije
v letu 2021,
– začetek gradnje novega vodovodnega omrežja
v letu 2021 in
– začetek urejanja novih javnih površin
v letu 2021.
(2) Časovni načrt predaje nove komunalne opreme upravljavcem je sledeč:
– novo cestno omrežje 
najkasneje do konca leta 2022,
– nova meteorna kanalizacija
najkasneje do konca leta 2022,
– nova fekalna kanalizacija
najkasneje do konca leta 2022,
– novo vodovodno omrežje
najkasneje do konca leta 2022 in
– nove urejene javne površine
najkasneje do konca leta 2022.
8. člen 
(financiranje in izvedba predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja v celoti zagotavlja Občina Krško iz proračuna, delno v obliki nepovratnega vložka proračuna, delno pa na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,4 : 0,6.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo 
Izračun
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. novo cestno omrežje
4,11
12,41
2. nova meteorna kanalizacija
2,47
7,46
3. nova fekalna kanalizacija
1,63
4,91
4. novo vodovodno omrežje
0,59
1,79
5. nove urejene javne površine
1,02
3,07
Skupaj
9,82
29,64
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Krško, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Krško.
14. člen 
(veljavnost) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2018-O504
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko