Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1748. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica, stran 4420.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora;
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Borovnica zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Borovnica sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila takse nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe ne glede na podrobno namensko rabo in pravne režime, ki so na zemljišču prisotni, enotna cena: 150,00 EUR.
V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
Zavezanec za plačilo takse je pobudnik.
3. člen 
(način plačila takse) 
Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če pobudnik plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu, ki je pristojen za vodenje postopka.
Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog za fizično osebo mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude spremembe namenske rabe.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.600,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1.600,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.600,00 EUR.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdaja sklepa o lokacijski preveritvi.
Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2019-1
Borovnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela