Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič, stran 4466.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08, 64/17) se 8. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Občina Semič zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb opredeljenih pod točko 1, 2, 3, 8, 10 in 14 po javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.
Občina Semič zagotavlja neposredno izvajanje gospodarske javne službe opredeljene pod točko 4 po javnem podjetju CeROD, Center za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Način izvajanja dejavnosti iz 15. točke prvega odstavka 4. člena določa Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič (Uradni list RS, št. 57/10).«
2. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2008-15
Semič, dne 30. maja 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič