Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1747. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018, stran 4419.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2018 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Borovnica za leto 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
Realizacija 
2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.623.649
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.377.401
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.806.965
700 Davki na dohodek in dobiček
2.386.093
703 Davki na premoženje
391.061
704 Domači davki na blago in storitve
29.477
706 Drugi davki
334
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
570.436
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
501.859
711 Takse in pristojbine
3.932
712 Globe in druge denarne kazni
36.373
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.087
714 Drugi nedavčni prihodki
25.185
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
92.103
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
19.276
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
72.827
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
9.900
730 Prejete donacije iz domačih virov
9.900
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
144.245
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
144.425
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.536.400
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.041.356
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
203.635
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.632
402 Izdatki za blago in storitve
775.280
403 Plačila domačih obresti
15.144
409 Rezerve
9.665
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.745.970
410 Subvencije
114.180
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.122.611
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
128.986
413 Drugi tekoči domači transferi
380.193
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
648.384
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
648.384
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
100.690
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
58.735
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.955
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) (I.-II.)
87.249
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
122.242
55
ODPLAČILA DOLGA
122.242
550 Odplačila domačega dolga
122.242
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–35.175
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.-VIII.)
–122.242
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–87.249
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
513.940
4. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 35.163 EUR, se prenese v proračun za leto 2019.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0003/2019-2
Borovnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela