Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana, stran 4466.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana 
1. člen 
V Odloku o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 96/08 in 84/16) se spremeni prva alineja 7. člena tako, da se glasi:
»– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen v primeru iz 41. člena tega odloka,«
2. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(oglaševanje lokalnih skupnosti) 
(1) Občina Sežana lahko za potrebe oglaševanja postavi stalne in začasne objekte ter naprave za:
– objavo obvestil vezanih na dogajanje v lokalni skupnosti,
– objavo obvestil države,
– promocijo naravne in kulturne dediščine,
– oglaševanje prireditev in aktivnosti širšega promocijskega pomena, ki so pomembne za razvoj občine in območja Matičnega Krasa,
– objavo obvestil o izrednih razmerah vezanih na naravne in druge nesreče po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Na objektih in napravah iz prejšnjega odstavka smejo za lastne potrebe oglaševati naslednji subjekti:
– Občina Sežana, krajevne skupnosti v Občini Sežana, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Sežana ter društva in klubi, ustanovljeni v javnem interesu s sedežem v Občini Sežana,
– lokalne skupnosti z območja Matičnega Krasa in njihovi zavodi,
– državni zavodi in državna podjetja,
– izjemoma tudi druga združenja v javnem interesu z območja Matičnega Krasa.«
3. člen 
Za 41. členom se doda novi 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
Občina Sežana lahko za potrebe promocije postavi stalne in začasne objekte ter naprave (npr. infomate) tudi za oglaševanje drugih subjektov, ki pomembno prispevajo k razvoju turizma v Občini Sežana.«
4. člen 
Za 41.a členom se doda nov 41.b člen, ki se glasi:
»41.b člen 
(pravila oglaševanja) 
(1) Za objekte in naprave iz 41. in 41.a člena se lahko sprejme pravila, s katerimi se določi cene in pogoje oglaševanja.
(2) V primeru sprejema pravil, v katerih se določi tudi cene, velja za subjekte iz 41. in 41.a člena oprostitev plačila taks.«
5. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina in način plačevanja takse za oglaševanje, kot tudi njena oprostitev, se ureja skladno z odlokom, ki ureja takse v Občini Sežana, razen v primeru iz drugega odstavka 41.b člena.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2019-6
Sežana, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar