Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1796. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, stran 4480.

  
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18), 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 29. 5. 2019 sprejel
P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta poslovnik ureja konstituiranje, organizacijo in način dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter druga vprašanja, pomembna za delo nadzornega odbora.
2. člen 
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
(2) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig Občine Dobrepolje.
3. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z objavo njegovih končnih poročil o nadzoru na spletni strani občine.
(3) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen 
(1) Nadzorni odbor šteje 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, in sicer na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko razreši posameznega člana na predlog nadzornega odbora skladno z Zakonom o lokalni samoupravi.
(3) Član nadzornega odbora je dolžan o vsaki spremembi, ki se nanaša na nezdružljivost funkcije, obvestiti nadzorni odbor in Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku 15 dni po spremembi.
5. člen 
(1) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan.
(2) Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov.
6. člen 
Člani nadzornega odbora na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora in njegovega namestnika. Predsednik in njegov namestnik sta izvoljena, če zanju glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora. Kandidat mora pred kandidaturo privoliti v kandidaturo ter sodeluje pri glasovanju o izvolitvi.
7. člen 
(1) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
(2) Član nadzornega odbora lahko odstopi od svoje funkcije. To stori s pisnim zahtevkom za razrešitev, ki ga obravnava občinski svet.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE 
8. člen 
(1) Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in pravnih oseb, katerih lastnik je občina,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore pravnih oseb, ki so financirane oziroma sofinancirane iz proračuna občine.
(3) Poleg zadev iz letnega programa dela lahko nadzorni odbor obravnava zadeve na pobudo župana in občinskega sveta, ob tem pa mora ravnati skladno s četrtim odstavkom 10. člena tega poslovnika.
(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto, ob zaključku mandata pa najkasneje do izteka mandata. V letnem poročilu mora nadzorni odbor podati poročilo o svojem delu, ugotovitvah in opažanjih ter priporočila za odpravo nepravilnosti ali izboljšanje poslovanja.
9. člen 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
III. ORGANIZACIJA DELA 
10. člen 
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga opredeli v letnem programu nadzora in finančnem načrtu.
(2) V letnem programu nadzora nadzorni odbor opredeli predviden obseg nadzora, nadzorovane osebe, predvideno vsebino nadzora, cilje nadzora ter določi časovne in stroškovne okvire.
(3) Sprejet letni program nadzora in predlog finančnega načrta se v roku za pripravo osnutka proračuna predložita županu, razen ob konstituiranju novega nadzornega odbora. Z njima se seznani tudi občinski svet.
(4) Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora sprejeti dopolnitev letnega programa nadzora.
(5) V primeru dopolnitev nadzornega programa se te posredujejo županu. Enako velja za spremembe nadzornega programa.
(6) Pri finančnem vrednotenju je potrebno upoštevati naslednje stroške:
– nadomestilo za opravljanje nadzora,
– strokovno izobraževanje,
– plačilo zunanjih izvedencev,
– drugi materialni stroški.
11. člen 
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
12. člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora:
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in nadzorovanih oseb,
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe, pisne odpravke, zapisnike sej nadzornega odbora, poročila in druge akte,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– pripravi letni načrt nadzora nadzornega odbora in predlog finančnega načrta,
– skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta in sejah njegovih delovnih teles, obvezno pa mora biti prisoten na seji občinskega sveta, ko se obravnavajo končna poročila nadzorov,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskih svetom, županom in občinsko upravo.
(2) Namestnik predsednika pomaga predsedniku in ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti.
13. člen 
(1) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati na njih.
(2) Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Član nadzornega odbora najprej sam predlaga svojo izločitev, v kolikor pa tega ne stori sam, to zahtevajo drugi člani.
(3) Vsak član nadzornega odbora je dolžan o obstoju izločitvenih razlogov na svoji strani obvestiti predsednika nadzornega odbora.
(4) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko predlaga tudi nadzorovana oseba.
(5) Predlog za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V predlogu je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svoj predlog za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
14. člen 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiv za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko-tehnična opravila za sklic in potek seje,
– pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča predsednika nadzornega odbora o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo nadzornega odbora,
– vodi evidenco prisotnosti članov nadzornega odbora,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni odbor.
IV. NAČIN DELA 
15. člen 
(1) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve, poročila, mnenja, priporočila, predloge in druge akte na rednih, izrednih in dopisnih sejah, na katerih je prisotna večina članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.
(2) O poteku seje se vodi skrajšani zapisnik. V zapisnik se ne piše ugotovitev o opravljenem nadzoru. Te predstavljajo prilogo zapisnika in ne predstavljajo javnih listin, če vsebujejo podatke tajne narave.
(3) Glasovanje na sejah je javno z dvigom rok. Predsednik nadzornega odbora po opravljenem glasovanju ugotovi izid glasovanja.
(4) Član, ki se ne strinja z odločitvijo nadzornega odbora, ima pravico do ločenega mnenja, ki se zapiše v zapisnik in na njegovo zahtevo posreduje občinskemu svetu.
(5) Na vsaki seji nadzornega odbora se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje in vseh morebitnih vmesnih izrednih oziroma dopisnih sej nadzornega odbora. Kadar pogoji zaradi prehitrega sklica naslednje seje ne omogočajo priprave zapisnika, se ta obravnava na prvi naslednji seji, pri čemer je potrebno navesti razloge za zamudo. Vsak član nadzornega odbora ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči nadzorni odbor. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
(6) Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči in zapisnikar.
16. člen 
Na sejah člani nadzornega odbora načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce, določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog ter potrjujejo osnutke in končna poročila nadzorov.
17. člen 
(1) Redne seje sklicuje predsednik nadzornega odbora.
(2) Sklic redne seje sestavlja datum, čas in kraj sklica ter predlog dnevnega reda s pripadajočim gradivom ter zapisnikom zadnje seje. Sklic redne seje se pošlje članom nadzornega odbora najmanj sedem dni pred sejo nadzornega odbora. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje nadzornega odbora.
18. člen 
(1) Izredno sejo skliče predsednik nadzornega odbora na svojo pobudo ali na zahtevo kateregakoli od članov nadzornega odbora. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo, o katerem naj odbor odloča, in obrazložitev zahteve. Zahteva za sklic izredne seje se poda predsedniku v pisni obliki. Sklic izredne seje se pošlje članom nadzornega odbora najmanj tri dni pred sejo nadzornega odbora.
(2) Izredno sejo nadzornega odbora se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
19. člen 
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki se nanašajo na nadzor proračunskega uporabnika.
(2) Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki se predlaga v sprejem ter osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje).
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so zanj glasovali vsi trije člani. Če je kateri izmed nadzornikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja nadzornega odbora ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora.
20. člen 
Član nadzornega odbora, ki ne more priti na sejo, mora o razlogih obvestiti predsednika nadzornega odbora najkasneje do začetka seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
21. člen 
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik nadzornega odbora. Pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red lahko podajo vsi člani nadzornega odbora, občinski svet ali župan.
(2) Po sprejemu dnevnega reda odbor najprej odloča o sprejemu zapisnika in potrditvi sklepov prejšnje seje.
(3) Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
(4) Na dnevni red se lahko naknadno uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za člane nadzornega odbora, o čemer nadzorni odbor glasuje na začetku seje.
(5) Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali če ni prisotnega poročevalca. O umiku točke z dnevnega reda seje nadzorni odbor glasuje na začetku seje.
(6) Seja poteka po sprejetih točkah dnevnega reda seje nadzornega odbora. Na začetku vsake točke dnevnega reda poda pripravljavec ali predlagatelj gradiva uvodno obrazložitev.
(7) Po končani obrazložitvi predsednik nadzornega odbora člane nadzornega odbora povabi k razpravi. Razpravljanje se mora nanašati na obravnavano točko. Ko predsednik ugotovi, da ni več razpravljavcev, zaključi razpravo.
(8) Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje.
(9) Če je o isti zadevi izoblikovanih več predlogov, se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi podani.
VI. SREDSTVA ZA DELO NADZORA 
22. člen 
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki. V ta namen nadzorni odbor v postopku priprave proračuna sprejme letni program nadzora, katerega sestavni del je finančni načrt, s katerim se opredeli višina potrebnih sredstev za izvedbo letnega programa nadzora.
23. člen 
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora oziroma občinskega sveta skladno z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
24. člen 
(1) Višina potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.
(2) Odredbodajalec sredstev za delo nadzornega odbora je župan.
VII. DELO ODBORA 
25. člen 
(1) Nadzorni odbor prične nadzor nad nadzorovano osebo na podlagi Sklepa o uvedbi nadzora skladno s sprejetim Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Dobrepolje.
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora ter čas nadzora.
(3) Sklep, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora, se pošlje županu, v kolikor je nadzirana oseba občinska uprava, oziroma odgovorni osebi uporabnika proračuna. Nadzor se začne z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi.
(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžne nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzorovana oseba je odboru dolžna predložiti vso potrebno dokumentacijo v roku, ki ga glede na obsežnost in zahtevnost priprave določi nadzorni odbor, ki pa ne sme biti krajši od 8 dni. Če nadzorni odbor ne določi roka nadzorovani osebi, mora ta predložiti zahtevano dokumentacijo najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve in o pripravljeni dokumentaciji obvestiti nadzorni odbor.
(5) Osnutek poročila o nadzoru se vroči nadzorovani osebi najpozneje v 8 dneh po sprejemu na seji nadzornega odbora. Nadzorovana oseba v 15 dneh od datuma prejema osnutka poročila o nadzoru odgovori na posamezne navedbe z odzivnim poročilom, na podlagi katerega nadzorni odbor pripravi končno poročilo s priporočili in predlogi.
(6) Nadzorni odbor pripravi in izda končno poročilo o nadzoru najpozneje v roku 15 dni po preteku roka za ugovor oziroma po vloženem ugovoru nadzorovane osebe. Če nadzorovana oseba na osnutek poročila o nadzoru ne odgovori v roku iz prejšnjega odstavka, lahko nadzorni odbor sprejme končno poročilo o nadzoru, ki je enako osnutku poročila o nadzoru, na dopisni seji.
(7) Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora so opredeljene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
26. člen 
Končno poročilo o opravljenem nadzoru pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi in županu, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije in pristojnemu ministrstvu. Občinski svet se s končnim poročilom o opravljenem nadzoru seznani na seji občinskega sveta.
27. člen 
(1) Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v tem poslovniku, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
(3) Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.
28. člen 
Hujšo kršitev predstavljajo vse nepravilnosti, ki presegajo 4% vrednosti proračunskih prihodkov v nadzorovanem letu, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujša po kontekstu, primeroma, vendar ne izključno:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki bi bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila oziroma oddaja del brez izvedbe razpisa, če bi za njihovo izvedbo bilo potrebno izvesti tak razpis,
– če proračunski uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo;
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujše;
– proračunski uporabnik ne predloži zahtevane dokumentacije v zahtevanem obsegu in rokih skladno s 25. členom tega poslovnika.
29. člen 
(1) Nadzorni odbor ima na podlagi Letnega programa dela nadzornega odbora in Sklepa o uvedbi nadzora ob vsakem času pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje uporabnikov proračuna Občine Dobrepolje.
(2) Uporabniki proračuna so nadzornemu odboru dolžni zagotoviti zahtevane informacije in dostop do podatkov. V primeru, da uporabnik proračuna tega ne stori, nadzorni odbor poda na občinski svet obrazložen predlog za začasno ustavitev financiranja iz proračuna.
30. člen 
Predsednik nadzornega odbora oziroma njegov namestnik je vabljen na sejo občinskega sveta k točki, ko se predstavi končno poročilo o nadzoru ali letno poročilo o delu nadzornega odbora.
31. člen 
Nadzorni odbor poroča o svojem delu sproti s končnimi poročili o nadzoru.
32. člen 
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
33. člen 
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik predsednik nadzornega odbora na podlagi stališč, sprejetih na redni seji nadzornega odbora.
34. člen 
(1) Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
(2) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
(3) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika.
35. člen 
Celovito gradivo nadzornega odbora se hrani skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) ter ostalo veljavno zakonodajo v centralnem arhivu občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Dobrepolje oziroma ostale pripadajoče in veljavne zakonodaje. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med Statutom Občine Dobrepolje in tem poslovnikom se neposredno uporablja določila Statuta Občine Dobrepolje.
37. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, z dne 12. 10. 2015, sprejet na 3. redni seji nadzornega odbora.
38. člen 
Ta poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Poslovnik se objavi tudi na spletni strani Občine Dobrepolje.
Št. 011-0018/2019
Videm, dne 29. maja 2019
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Dobrepolje 
Ana Kaplan Novak