Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1757. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., stran 4430.

  
Na podlagi določila četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) na 6. seji dne 9. 5. 2019 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) na 5. seji dne 23. 5 2019 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 
1. člen 
(ustanovitev skupnega organa občin) 
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem podjetju Komunala Idrija d.o.o. in usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe se ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic).
(3) Sedež sveta ustanoviteljic je: Mestni trg 1, 5280 Idrija.
(4) Žig Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni žigi obeh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
2. člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
(1) Občini ustanoviteljici sta:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija in
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljic bo opravljal župan Občine Idrija.
(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
(4) Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi v vabilu za sklic seje.
3. člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic) 
Vsak član sveta ustanoviteljic ima 1 glas.
4. člen 
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam direktorja podjetja o poslovni politiki, dolgoročnih programih dela in srednjeročnih in letnih poslovnih načrtih podjetja,
– obravnava cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih daje v potrditev občinskim svetom ustanoviteljic,
– sprejema letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema poslovno poročilo in letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– daje predhodno soglasje k imenovanju direktorja,
– daje predhodno soglasje k statutu podjetja in k statusnim spremembam podjetja,
– lahko zahteva sklic Skupščine in Nadzornega sveta,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– imenuje revizorja,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
5. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Vsak član sveta ustanoviteljic ima 1 glas. Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
(2) Veljavno se glasuje, če sta na seji Sveta ustanoviteljic prisotna oba člana.
(3) Če prisotnosti ali potrebnega soglasja za odločitev o določenem vprašanju ni mogoče doseči, se to vprašanje ponovno predloži v odločanje Svetu ustanoviteljic po opravljenih posvetovanjih. Če prisotnosti ali potrebnega soglasja ni mogoče doseči niti na ponovnem odločanju, se odločitev o tem vprašanju prepusti skupščini.
6. člen 
(usklajevanje odločitev) 
(1) Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejmejo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
(2) Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. člen 
(strokovne in administrativne naloge ter sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic se zagotavljajo v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljic v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži iz tretjega člena tega odloka.
(3) Vsaka ustanoviteljica krije stroške za delo njenega člana v Svetu ustanoviteljic.
8. člen 
(dolžnost obveščanja) 
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja, Skupščino in Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija, d.o.o.
9. člen 
(končna določba) 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019
Idrija, dne 9. maja 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 
Št. 007-0001/2019-2
Cerkno, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti