Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1764. Pravilnik o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško, stran 4437.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 15. člena Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško (Uradni list RS, št. 75/17) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 30. 5. 2019, sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način oddajanja športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti ali večinski lasti Občine Krško na območju občine Krško v uporabo in način plačila uporabnine.
Oddajanje športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti ali večinski lasti Občine Krško na območju občine Krško, v najem oziroma zakup ni dovoljeno.
Upravljavci po tem pravilniku so osnovne šole in Šolski center Krško – Sevnica.
2. člen 
Za javne objekte, ki niso v upravljanju šol ali drugih zavodov, se lahko z izvajalci letnega programa športa, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, sklene pogodba o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo, na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v kateri se določijo pogoji uporabe in način pokrivanja stroškov. Ne glede na brezplačno uporabo se lahko skladno s 4. odstavkom 71. člena Zakona o športu in skladno z Odlokom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško določi obseg ur in oceni višina sredstev potrebnih za realizacijo športnih programov pogodbenih izvajalcev športa, za potrebe poročanja pristojnem ministrstvu.
Občina Krško lahko odpove pogodbo o brezplačni uporabi oziroma omeji pravice iz naslova pogodbe v kolikor objekt potrebuje za izvajanje svojih nalog ali v primeru izvajanja dejavnosti tretjih, ki so v javnem interesu. V tem primeru lahko Občina Krško odda objekt v najem, brezplačno uporabo ali občasno uporabo, pri tem pa mora biti postopek ravnanja izveden neposredno po določbah ZSPDSLS-1.
3. člen 
Upravljavci oddajajo športne dvorane ali telovadnice v uporabo po končanem pouku, praviloma po 13. uri in zaključenih interesnih dejavnostih.
Urnike uporabe pripravijo upravljavci objektov in jih tudi javno objavijo na spletnih straneh. Evidenco števila ur uporabe objektov vodi upravljalec objekta.
4. člen 
Pri oddajanju športnih dvoran in telovadnic v uporabo morajo upravljalci športnih objektov dati prednost najemu izvajalcem programov športa, skladno s predpisom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško.
Upravljavci športnih objektov lahko oddajo v uporabo športne objekte tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene oziroma komercialne kulturne prireditve, razstave, sejme in druge prireditve pridobitne narave.
Pogodbo o oddaji v uporabo sklenejo župan, predstojnik upravljavca in uporabnik.
5. člen 
S športnimi društvi, ki so izvajalci letnega programa športa bodo sklenjene tripartitne pogodbe, na podlagi katerih bo v njihovem imenu zanje plačevala uporabnino občina in sicer na osnovi zahtevkov in poročil, ki jih bodo upravljavci športnih objektov izstavljali mesečno.
Za objekte, ki niso dani v upravljanje javnim zavodom in so dani v brezplačno uporabo se upošteva cenik iz 7. člena pravilnika, vendar se uporabnina dejansko ne obračunava.
V primeru, če lastnik ali upravljalec izvaja investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjanje funkcionalnosti objekta ali podaljšanja življenjske dobe objekta, uporabniki niso upravičeni do plačila najema nadomestnega objekta.
6. člen 
V primeru, da je šola kot upravljalec objekta tudi izvajalec programov športa, nima pravice do plačila uporabnine s strani Občine Krško.
7. člen 
Višina uporabnine za posamezne objekte je določena s cenikom, ki ga sprejme župan in je objavljen na javnem mestu ter spletni strani upravljavca in Občine Krško.
Uporabnina se določi izkustveno tako, da se z uporabnino pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del, s tem, da je lahko za izvajalce programov športa in dejavnosti v javnem interesu nižja.
8. člen 
Obseg potrebnih sredstev za uporabnino za tisti del programa, ki je za športna društva sofinanciran iz proračunskih sredstev Občine Krško, se določi v vsakoletnem proračunu, pri čemer se upošteva odobreno številu ur programov in višina uporabnine, ki je določena v cenikih iz 7. člena tega pravilnika.
9. člen 
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo se praviloma porabijo za kritje materialnih in drugih stroškov javnega zavoda, lahko pa tudi za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ali druge namene, povezane z delovanjem objektov, ki jih imajo v upravljanju.
O porabi uporabnine se Občina Krško in upravljavec dogovorita z letno pogodbo.
10. člen 
Upravljavci so dolžni podatke o prihodkih in porabi sredstev enkrat letno posredovati pristojnemu oddelku Občinske uprave Občine Krško.
11. člen 
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa (Uradni list RS, št. 88/99 in 91/05).
12. člen 
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018-O702
Krško, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko