Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1751. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4424.

  
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninams parc. št. 805/10 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 805/10) in s parc. št. 805/11 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 805/11) in s parc. št. 1665/26 k.o. 2004 Borovnica (ID znak: parcela 2004 1665/26), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se na nepremičninah iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0006/2019-3/4-13
Borovnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela