Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1772. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018, stran 4444.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 30. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018.
2. člen 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2018 realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov
 
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
REALIZACIJA 2018 v EUR
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
 
8.290.369,65 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.095.790,18
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.540.636,32 
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
3.995.770,00 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
403.574,93 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
141.291,39 
706
DRUGI DAVKI
0,00 
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.555.153,86 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
  1.315.992,24 
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.790,62 
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
  141.224,06 
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
13.372,96 
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
78.773,98 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
 113.732,04 
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
  90.037,12 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00 
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
  23.694,92 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
21.410,00 
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
21.410,00 
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00 
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.058.587,43 
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
742.825,91 
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
 1.315.761,52 
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
850,00 
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
850,00 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.883.928,82 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.160.542,40 
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
467.718,22 
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
75.904,91 
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.579.880,75 
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
17.038,52 
409
REZERVE
20.000,00 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.866.747,26 
410
SUBVENCIJE
312.196,13 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.458.374,20 
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
 461.348,56
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
634.828,37
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.703.059,73 
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.703.059,73 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
153.579,43 
431
INVESTI. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM 
105.434,55
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
48.144,88
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–593.559,17 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
296,04 
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
296,04 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00 
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00 
440
DANA POSOJILA
0,00 
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
296,04
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 850.966,92 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
850.966,92 
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
219.964,30 
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
219.964,30 
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
37.739,49 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
631.002,62 
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
593.559,17 
Stanje sredstev na računih 
ob koncu preteklega leta 
Del 9009 splošni sklad 
za drugo-stanje 2017
 
93.934,85
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2018.
Sestavni del zaključnega račun je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računu po Zaključnem računu proračuna za leto 2018 je 131.674,34 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018 se z vsemi prilogami objavi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 9000-5/2019
Pivka, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj