Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2019, stran 4443.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 5. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/19 z dne 15. 2. 2019, se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.766.162
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.877.105
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.658.065
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.472.266
703
Davki na premoženje 
108.410
704
Domači davki na blago in storitve 
77.389
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
219.040
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
193.090
711
Takse in pristojbine 
1.000
712
Globe in druge denarne kazni
3.050
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
18.550
714
Drugi nedavčni prihodki 
13.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
100.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
789.057
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
568.083
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
220.974
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.846.682
40
TEKOČI ODHODKI 
696.745
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
172.990
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
28.880
402
Izdatki za blago in storitve 
472.425
403
Plačila obresti 
3.950
409
Rezerve 
18.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
701.112
410
Subvencije 
48.980
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
452.300
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
52.920
413
Drugi tekoči domači transferi 
146.912
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.415.325
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.415.325
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
33.500
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
12.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
21.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–80.520
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
350.000
50
ZADOLŽEVANJE
350.000
500
Domače zadolževanje
350.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
280.611
55
ODPLAČILA DOLGA
280.611
550
Odplačila domačega dolga
280.611
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–11.131
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
69.389
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
80.520
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
11.165
« 
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 410-0009/2019-02
Hrib - Loški Potok, dne 7. junija 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina