Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1739. Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10), stran 4414.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10) 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1717 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 17. decembra 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10; v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo vsebino in enotno obliko ter pogostost razkritij kreditnih institucij v zvezi z nedonosnimi izpostavljenostmi, restrukturiranimi izpostavljenostmi in zaseženim premoženjem zaradi neizpolnjevanja obveznosti.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
2. kreditne institucije, kot so opredeljene v točki (1) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UL L št. 111 z dne 25. aprila 2019, str. 4).
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji in ki so pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije (v nadaljevanju banke)
in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz Dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2020.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banke smernice uporabijo že pri razkritju informacij za konec poslovnega leta 2019.
Ljubljana, dne 11. junija 2019
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije