Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1756. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., stran 4425.

  
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) na 6. seji dne 9. 5. 2019 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) na 5. seji dne 23. 5 2019 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi: javno podjetje).
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16, 57/16 in 50/18) in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) S tem odlokom Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja javnega podjetja.
2. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– imena in sedeži ustanoviteljic,
– čas delovanja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– razpolaganje s poslovnimi deleži,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu,
– upravljanje javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– dobiček in izguba,
– vodenje evidenc,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC 
5. člen 
(ime in sedež ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljici javnega podjetja sta:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) Ustanoviteljici sta družbenici javnega podjetja in svoje pravice izvršujeta prek organov upravljanja, kot so opredeljeni s tem odlokom, ter Sveta ustanoviteljic, kot se ga določi s posebnim odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine Idrije in Občine Cerkno za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala Idrija d.o.o.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE 
6. člen 
(čas delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
7. člen 
(prenehanje delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
8. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Idrija, Carl Jakoba ulica 4.
9. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
(2) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe za občini ustanoviteljici.
(3) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) Javno podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, kolikor so tovrstne dejavnosti zajete v petem odstavku tega člena.
(5) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
A02.200 Sečnja
A02.400 Storitve za gozdarstvo
B08.110 Pridobivanje kamna
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.700 Obdelava naravnega kamna
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.190 Popravila drugih naprav
D35.119 Druga proizvodnja električne energije
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H49.500 Cevovodni transport
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.240 Pretovarjanje
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103 Druge pravne dejavnosti
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.100 Dejavnost uprav podjetij
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
S96.030 Pogrebna dejavnost
(6) Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(7) Posamezna ustanoviteljica lahko javnemu podjetju podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega bo javno podjetje na območju te ustanoviteljice izvajalo določene naloge za to ustanoviteljico.
V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC 
10. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 EUR.
(2) Ustanoviteljici sta na osnovnem kapitalu javnega podjetja udeleženi z naslednjimi deleži:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi osnovnega vložka v višini 179.341,78 EUR pridobi 85,0220 % poslovni delež javnega podjetja,
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi osnovnega vložka v višini 31.593,89 EUR pridobi 14,9780 % poslovni delež javnega podjetja.
VI. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI 
11. člen 
(omejitve pri razpolaganju s poslovnimi deleži) 
(1) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(2) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbenice javnega podjetja, je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža samoupravna lokalna skupnost.
(3) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljici pa nista dali soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
(4) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
12. člen 
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljici za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjata.
13. člen 
(sklepanje poslov) 
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom ali odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine Idrije in Občine Cerkno za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala Idrija d.o.o., pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
14. člen 
(pooblastila javnega podjetja) 
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
1. Organi javnega podjetja
15. člen 
(organi javnega podjetja) 
(1) Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Skupni organ ustanoviteljic je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljic).
(3) Naloge Sveta ustanoviteljic se določi z odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
2. Skupščina
16. člen 
(odločanje ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Skupščina javnega podjetja odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– uporabi rezerv javnega podjetja,
– sprejemu družbene pogodbe in njenih sprememb,
– sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja,
– odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta,
– imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali družbena pogodba.
(3) Skupščino sestavljata predstavnika ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska sveta ustanoviteljic in sta pooblaščena izvrševati glasovalno pravico za posamezno ustanoviteljico (v nadaljevanju: člana skupščine). Mandat članov skupščine se lahko določi za posamezno sejo ali za dobo štirih let. Po poteku mandata sta lahko ponovno imenovana. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem odlokom v posameznem primeru določeno drugače.
(4) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas.
(5) Glasovanje na skupščini je v razmerju poslovnega deleža v skladu z 10. členom tega odloka.
3. Nadzorni svet
17. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe.
(2) Nadzorni svet ima pet članov. Vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
(3) Tri člane, ki zastopajo interese ustanoviteljic, izvolita in odpokličeta občinska sveta ustanoviteljic javnega podjetja. Dva člana v nadzorni svet javnega podjetja imenuje in potrdi Občinski svet Občine Idrija, enega pa imenuje in potrdi Občinski svet Občine Cerkno.
(4) Dva člana, ki zastopata interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni javnega podjetja v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(5) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika nadzornega sveta.
(6) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat letno.
18. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
19. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– lahko skliče skupščino,
– da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– daje predlog skupščini za imenovanje in odpoklic direktorja,
– odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja, na podlagi predhodnega soglasja sveta ustanoviteljic,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– sprejme merila za določitev plače direktorja,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina oddanih glasov.
(5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
20. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj trije člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.
21. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
4. Direktor
22. člen 
(vodenje in zastopanje) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa brez omejitev, razen pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad vrednostjo, ki jo s sklepom določi skupščina. Za omenjeno si mora predhodno pridobiti soglasje skupščine. Soglasje skupščine ni potrebno v primeru strojeloma osnovnega sredstva do višine 30.000,00 EUR. Strojelom je dokazljiv z zapisnikom zavarovalnice.
(2) Direktor javnega podjetja:
– zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem skupščini,
– sestavi letno poročilo in ga predlaga v potrditev nadzornemu svetu ter v sprejem skupščini,
– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljic, skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti občinskih svetov in Sveta ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah.
(3) Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi lahko določi skupščina ter je za spoštovanje navedenih omejitev osebno odgovoren.
23. člen 
(imenovanje ali odpoklic direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče nadzorni svet pod pogoji, na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
24. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe) 
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in tem odlokom ter družbeno pogodbo.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, in posebne pogoje, določene z družbeno pogodbo javnega podjetja, in ima:
– najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi.
(5) Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
25. člen 
(odpoklic direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če tako zahteva direktor,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom in družbeno pogodbo.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet odpokliče direktorja oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
26. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanoviteljice imajo pravico do obveščenosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupščini in nadzornemu svetu.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
27. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA 
28. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) O razporeditvi bilančnega dobička ali kritju izgube javnega podjetja odloča skupščina v skladu z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo.
XI. VODENJE EVIDENC 
29. člen 
(vodenje evidenc) 
Javno podjetje vodi evidence ločeno po dejavnostih, ki jih opravlja, in občinah, kjer opravlja dejavnosti.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(sklenitev družbene pogodbe) 
(1) Ustanoviteljice so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti in podpisati družbeno pogodbo javnega podjetja, s katero podrobneje uredijo organizacijo in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov ter druga vprašanja.
(2) Za pripravo družbene pogodbe podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri pristojnem okrožnem sodišču je zadolžen direktor.
31. člen 
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo.
32. člen 
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) 
(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, člani nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh mesecev po sklenitvi družbene pogodbe.
(2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo nadzora nad vodenjem poslov javnega podjetja opravlja skupščina javnega podjetja.
33. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16, 57/16 in 50/18).
34. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Idrija, dne 9. junija 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 
Št. 007-0001/2019-1
Cerkno, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti