Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

Št. 478-10/19 Ob-2398/19, Stran 1372
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2019, objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
– Nepremičnine A: parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 – Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619-Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/19, z dne 14. 6. 2019, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 25.150,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
– Nepremičnine B: parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 1619 – Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, v osrednjem delu naselja Hosta. Širše območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/19, z dne 14. 6. 2019, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
– Nepremičnina C: parc. št. 2087/184, v izmeri 912 m2, k.o. 1619 – Sodražica.
Navedena parcela se nahaja v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med ulicama Na Pesek in Hosta. Območje, kjer se nahaja zemljišče, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltna javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/19, z dne 14. 6. 2019, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 14.928,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami ter na obrazcih razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletni strani Občine Sodražica www.sodrazica.si, v zaprti kuverti najkasneje do petka, 5. 7. 2019, do 10. ure, na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine ____«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list FURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 5. 7. 2019, s pričetkom ob 10.15, v sejni sobi Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 4.2 točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
6.4 Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6.5 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.6 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko župan ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Sodražica