Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1743. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina, stran 4417.

  
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 6/17) se besedilo 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se za šestnajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– zaščite in reševanja,«.
Dosedanje sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se črtata šestnajsta in sedemnajsta alineja.
Dosedanje osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja postanejo šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-1/2015
Ajdovščina, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin