Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

Št. 430-173/2019/2 Ob-2437/19, Stran 1343
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.
Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov, kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, delavnice, izobraževanja in druge inovativne aktivnosti. Prednost imajo projekti, katerih aktivnosti so vsebinsko enovite oziroma tvorijo vsebinsko zaokroženo celoto.
– Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih, projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji samih institucij, njenih projektov, aktivnosti njenih članov in trženju izdelkov in storitev.
– Investicije, založništvo in znanstvene raziskave niso predmet tega razpisa.
– Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacijske udeležbe. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
– Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
4. Cilj in namen razpisa
Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, ter kakovostne, inovativne in trajnostne gradnje.
Cilj razpisa je tudi zaokrožiti dogodke in aktivnosti v Mesecu prostora 2019, v katerem povezujemo dogodke, ki se pričnejo s praznovanjem Svetovnega dne Habitata – World Habitat Day (7. 10. 2019) in zaključijo ob Svetovnem dnevu mest – World Cities Day (31. 10. 2019).
S tem razpisom se izvede dodatno proračunsko financiranje določenih vsebin, ki so bile razpisane v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja v letu 2019 v okviru sklopa A (Uradni list RS, št. 3/19, z dne 11. 1. 2019).
Temeljni nameni razpisa so:
– prispevati k uveljavljanju namenov, ciljev in načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; ZAID);
– ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši prostorski kulturi;
– informiranje in izobraževanje strokovne javnosti in izmenjavo znanja, dobrih praks, kakovostnih in inovativnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja, urejanja naselij, razvoja mest, arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
– spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, oblikovanja in arhitekture ter graditve.
Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni:
– širša javnost;
– otroci in mladi;
– strokovna javnost.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.
Prijavitelji, katerih projekti so bili izbrani za sofinanciranje na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja v letu 2019 (Uradni list RS, št. 3/19, z dne 11. 1. 2019) niso upravičeni do sofinanciranja iz naslova tega razpisa.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko prejemniki sredstev porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v 3. in 4. točki tega razpisa ter v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev namenjen sofinanciranju projekta je določen v 8. točki tega razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so na tem javnem razpisu upravičeni naslednji stroški:
– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo projekta;
– stroški promocije in oglaševanja v medijih;
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni v II. poglavju 4. točke razpisne dokumentacije.
Projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
5.3. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in mora biti realiziran do 31. decembra 2019.
5.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 7. točko tega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih javnosti projekta; (3) Kakovost načrta promocije projekta; (4) Terminski načrt projekta; (5) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v II. poglavju 3. točke razpisne dokumentacije.
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge ter jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu.
5.6 Zahtevane reference
Vlagatelj navede najmanj 5 sorodnih, že izvedenih referenčnih projektov s področij iz 3. in 4. točke tega razpisa, in sicer iz obdobja zadnjih treh let pred objavo tega razpisa. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1A razpisne dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za razpisane vsebine je 35.000,00 EUR.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 28. 6. 2019 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 1. 7. 2019 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, I. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev (e-račun) je en mesec po izvedbi projekta. Projekt mora biti izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in realiziran najkasneje do 31. decembra 2019.
8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegle praga 65 točk (oziroma 65 % možnega števila točk) ter vsaj 20 točk pri merilu za ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in vsaj 15 točk pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si. Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor