Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1755. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, stran 4425.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega odstavka 13. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. seji dne 5. 6. 2019 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 101/11 in 7/19); v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
V odloku se 5. člen spremeni tako, da po novem glasi:
»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Dolenjske Toplice ustanovi Občinska uprava Občine Dolenjske Toplice, s sedežem v Dolenjskih Toplicah, Sokolski trg 4 (v nadaljnjem besedilu: Občinska uprava).
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
Za opravljanje določenih nalog lahko občina ustanovi s posebnim aktom skupno občinsko upravo.
Podrobnejšo organizacijo in sistemizacijo Občinske uprave Občine Dolenske Toplice določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Dolenjske Toplice.«
3. člen 
V odloku se črtajo 21., 22., 23., 24., in 25. člen, ki se nanašajo na ustanovitev, naloge in poslovanje režijskega obrata.
Režijski obrat preneha delovati z dnem 30. 9. 2019.
Naloge režijskega obrata se prenesejo v Občinsko upravo.
4. člen 
V 12. členu odloka se poleg dosedanjih nalog doda opravljanje še naslednjih nalog:
»– upravljanje in trženje z objekti v lasti občine;
– opravljanje dejavnosti posredovanja turističnih in ostalih informacij;
– organizacija in izvedbe prireditev;
– izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja ulic in javnih objektov, javna snaga in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje javnih parkirišč in parkov;
– vzdrževanje turistične infrastrukture;
– izvajanje programov javnih del;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje.«
5. člen 
Župan Občine Dolenjske Toplice v roku 60 dni po sprejetju tega odloka uskladi Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dolenjske Toplice s tem odlokom.
6. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk