Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020, stran 4446.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020, se spremeni Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dopolnitev poglavja »(2) UKREPI POMOČI«.
2. člen 
V 10. členu se na koncu 5. točke črta pika in se doda nova, šesta točka, ki se glasi:
»6. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.«
3. člen 
Za 30. členom se doda novo poglavje:
»6. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti«
ter se k temu poglavju dodajo naslednji novi členi:
»34. člen 
Namen pomoči je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Pivka.
Za investicijo v razvoj in razširjanje dejavnosti se šteje investicija v opredmetena ali neopredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Pivka v predelovalni, storitveni ali razvojno- raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razvoj in razširjanje dejavnosti se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
35. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
36. člen 
Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Pivka,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
37. člen 
(1) Višina sredstev oziroma višina sofinanciranja se določi z razpisom, lahko se sofinancira do 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«
4. člen 
Obstoječa 34. in 35. člen se preštevilčita tako, da postaneta 38. in 39. člen.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2019
Pivka, dne 30. maja 2019
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj