Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

1749. Odlok o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica, stran 4421.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 4. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 66/18) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Borovnica (v nadaljevanju: koncedent) določa način in pogoje za opravljanje javne gospodarske službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica.
(2) S tem odlokom se določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe,
– pogoje in merila za izvajanje in podelitev koncesije
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(storitve, ki so predmet izvajanja javne službe) 
Predmet izvajanja javne gospodarske službe po tem odloku je 24-urna dežurna služba.
3. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzem organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
4. člen 
(druge storitve, ki jih zagotavlja koncesionar) 
Koncesionar mora poleg storitev, ki so predmet izvajanja javne službe po tem odloku, zagotavljati tudi storitve, povezane s pogrebno dejavnostjo, pa niso predmet javne službe:
– pripravo in izvedbo pogreba, ki obsega prijavo pokopa, pogrebno slovesnost in pokop,
– prevoz pokojnika, ki ni 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Območje izvajanja javne službe po tem odloku je območje Občine Borovnica, na katerem je eno pokopališče, to je pokopališče Borovnica.
IV. POGOJI IN MERILA ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE 
6. člen 
(način in obdobje podelitve koncesije) 
Opravljanje koncesijske dejavnosti po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa za obdobje 10 let. Rok iz prejšnjega stavka prične teči z dnem pravnomočnosti koncesijske odločbe.
7. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitvenem aktu,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje službe,
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu,
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
(3) Koncedent v razpisni dokumentaciji opredeli dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke.
8. člen 
(merila za izbor) 
Merila za izbor koncesionarja so cena storitve, reference in višina koncesijske dajatve. Utež posameznega merila se določi z javnim razpisom.
9. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, s katero se uredijo vse medsebojne obveznosti med koncesionarjem in koncedentom in mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah. Obrazec koncesijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.
(2) Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo ali del storitev po koncesijski pogodbi na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
10. člen 
(podaljšanje koncesije) 
(1) Koncedent lahko podaljša koncesijo za polovico koncesijskega obdobja, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje.
(2) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod katerimi je bila podeljena.
(3) Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
11. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora na podlagi tega odloka in sklenjene pogodbe o koncesiji najmanj:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne gospodarske službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje dejavnosti, kot tudi krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– po preteku koncesijske pogodbe koncedentu predati zakonsko določene evidence in soglasja,
– uporabljati vse, s strani koncedenta predane objekte in naprave s področja infrastrukture le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Koncedent bo po podpisu koncesijske pogodbe predal koncesionarju v upravljanje vse objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v kompleks pokopališča, z vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni in dokumentacijo, ki jo ima koncedent in jo koncesionar potrebuje za opravljanje predmetne dejavnosti. O prevzemu se izdela prevzemni zapisnik.
(3) Vrsta in obseg javnih pooblastil se podrobno dogovorita v koncesijski pogodbi.
12. člen 
(pravice koncedenta) 
Koncedent ima pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja javne službe s svojimi predpisi,
– nadzirati cene pogodbenih storitev na pokopališčih,
– nadzora nad izvajanjem javne službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrževanja in infrastrukturnih objektov in naprav,
– druge pravice, določene z zakonom in koncesijsko pogodbo.
13. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v drugo obliko organiziranosti,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru, da pride do prenehanja z odkupom koncesije, koncedent odkupi od koncesionarja vsa javna sredstva. Pogoji se določijo s koncesijsko pogodbo.
(3) V primeru prenehanja koncesije mora na zahtevo koncedenta koncesionar še nadalje izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe, do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v drugi organizacijski obliki ali z izbiro novega koncesionarja, vendar največ eno leto. V tem primeru mora koncedent nemudoma pričeti s postopki za prevzem dejavnosti ali podelitev koncesije.
(4) Če se pogoji opravljanja dejavnosti zaradi spremenjene zakonodaje ali razmer na trgu v času trajanja te pogodbe spremenijo, je koncesionar dolžan o tem pisno obvestiti koncedenta in predlagati ukrepe za nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo in predpisi. Spremenjene okoliščine iz tega odstavka niso razlog za enostransko prekinitev pogodbe.
14. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v za to določenem roku,
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, in so zato povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi in standardi ter navodili koncedenta,
– če gre za kršitev s strani koncedenta potrjenih cen za opravljanje storitev,
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja ali če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti,
– če ne podpiše pogodbe v roku najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o podelitvi koncesije,
– v primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz druge, četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
16. člen 
(zavarovanje odgovornosti) 
Koncesionar mora v roku 15 dni po podpisu koncesijske pogodbe in pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam, in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police.
17. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– donacij in dotacij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
18. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev za opravljanje javne službe morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki veljajo za oblikovanje cen za to področje. Za potrditev cene ali spremembo cene pošlje izvajalec javne službe pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne službe in predlog cene.
(2) Cene in spremembe cen storitev gospodarske javne službe potrdi občinski svet na predlog koncesionarja.
(3) Cene tržnih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki jih mora zagotavljati koncesionar, določa koncesionar sam. O cenah in spremembah tržnih cen obvesti koncedenta. Cene morajo biti tržno primerljive.
19. člen 
(koncesijska dajatev) 
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila se določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
20. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni inšpekcijski organ in strokovna služba koncedenta. Koncesionar je dolžan strokovni službi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan in stalen. Napovedan nadzor s strani koncedenta se napove praviloma 15 dni pred izvedbo.
(3) Izvajalec nadzora se mora izkazati s pooblastilom koncedenta. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in se praviloma vrši v delovnem času koncesionarja. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga morata podpisati pooblaščenca koncedenta in koncesionarja.
(4) Podatki, pridobljeni pri nadzoru, so poslovna tajnost.
V. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(veljavnost koncesije) 
(1) Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in predaje kopije zavarovalnih polic s strani koncesionarja koncedentu.
(2) V primeru, da koncesijska pogodba ni skladna s tem odlokom, veljajo določila tega odloka.
22. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019-3
Borovnica, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela