Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1877. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018, stran 4574.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2018, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 13. junija 2019.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 13. junija 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2018 
1. 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018.
2. 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
I.
 
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
27.452.028,93
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.664.891,09
70
DAVČNI PRIHODKI
16.453.948,90
700
Davki na dohodek in dobiček
8.745.678,00
703
Davki na premoženje
4.921.467,30
704
Domači davki na blago in storitve
2.739.902,97
706
Drugi davki in prispevki
46.900,63
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.210.942,19
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.313.336,42
711
Takse in pristojbine
33.896,90
712
Globe in druge denarne kazni
313.647,31
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
15.530,10
714
Drugi nedavčni prihodki
1.534.531,46
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.489.720,73
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
17.784,29
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
4.471.936,44
73
PREJETE DONACIJE
200,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
200,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.297.217,11
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
994.599,15
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
302.617,96
II.
 
ODHODKI (40+41+42+43)
26.353.914,70
40
TEKOČI ODHODKI
5.329.295,54
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.801.956,56
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
291.872,82
402
Izdatki za blago in storitve
2.880.862,87
403
Plačila domačih obresti
44.603,29
409
Rezerve
310.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
11.492.406,63
410
Subvencije
720.980,55
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.019.713,52
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.001.794,28
413
Drugi tekoči domači transferi
4.749.918,28
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.090.866,28
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.090.866,28
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
441.346,25
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
234.402,86
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
206.943,39
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
1.098.114,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
37.202,06
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
37.202,06
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
37.202,06
VI.
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–37.202,06
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,24
55
ODPLAČILA DOLGA
995.833,24
550
Odplačila domačega dolga
995.833,24
IX.
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
65.078,93
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–995.833,24
XI.
 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–1.098.114,23
XII.
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.616.875,81
Stanje sredstev na računih dne 31. december 2018 znaša 3.681.954,74 EUR in se prenaša v proračun za leto 2019.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2018 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2018, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2017
180.392,17
Prihodke v višini 
310.000,00
Odhodke v višini 
231.241,10
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2018
259.151,07
Sredstva v višini 259.151,07 EUR se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2019.
4. 
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 –ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/2014 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E   C O N T O   C O N S U N T I V O 
del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7ª seduta ordinaria del 13 giugno 2019.
N. 410-2/2017
Pirano, 19 giugno 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 Testo Consolidato Ufficiale 4 e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 7ª seduta ordinaria del 13 giugno 2019 approva il seguente
C O N T O   C O N S U N T I V O   D E L   B I L A N C I O 
di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018 
1. 
È approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018.
2. 
La parte generale di bilancio, composta dal Conto delle entrate e delle spese, dal Conto dei crediti finanziari e investimenti e dal Conto finanziario, a livello dei sottogruppi di voci, è articolata come segue:
Voce
Descrizione
Importo 
in EUR
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I
ENTRATE (70+71+72+73+74)
27.452.028,93
ENTRATE CORRENTI (70+71)
21.664.891,09
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
16.453.948,90
700
Imposte sul reddito e sugli utili
8.745.678,00
703
Imposte sul patrimonio
4.921.467,30
704
Imposte nazionali su beni 
e servizi
2.739.902,97
706
Altre imposte
46.900,63
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
5.210.942,19
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.313.336,42
711
Tasse e contribuzioni
33.896,90
712
Ammende ed altre pene pecuniarie 
313.647,31
713
Ricavi dalla vendita di beni 
e servizi
15.530,10
714
Altre entrate extra tributarie
1.534.531,46
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
4.489.720,73
720
Ricavi dalla vendita 
di immobilizzazioni materiali
17.784,29
722
Ricavi dalla vendita di terreni 
e di immobilizzazioni immateriali 
4.471.936,44
73
DONAZIONI 
200,00
730
Donazioni da fonti nazionali
200,00
74
TRASFERIMENTI 
1.297.217,11
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
994.599,15
741
Fondi trasferiti dal bilancio dello Stato, derivanti dal bilancio dell’Unione europea e da altri Stati
302.617,96
II
SPESE (40+41+42+43)
26.353.914,70
40
SPESE CORRENTI 
5.329.295,54
400
Salari, stipendi e altre retribuzioni ai dipendenti
1.801.956,56
401
Contributi previdenziali 
e assistenziali a carico dei datori 
di lavoro 
291.872,82
402
Spese per beni e servizi
2.880.862,87
403
Interessi passivi sulla piazza nazionale
44.603,29
409
Riserve
310.000,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
11.492.406,63
410
Sovvenzioni
720.980,55
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari 
4.019.713,52
412
Trasferimenti a organizzazioni 
e istituzioni non profit
2.001.794,28
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
4.749.918,28
42
SPESE D'INVESTIMENTO 
9.090.866,28
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
9.090.866,28
43
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
441.346,25
431
Trasferimenti di investimento 
a favore di persone fisiche 
e giuridiche non fruitori di bilancio 
234.402,86
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio
206.943,39
III
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) 
(I.-II.)
1.098.114,23
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
IV
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E CESSIONE 
DI QUOTE DI CAPITALE 
0,00
V
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE (441)
37.202,06
44
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE
37.202,06
441
Aumento quote capitale e investimenti
37.202,06
VI
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI 
E MODIFICA DELLE QUOTE 
DI CAPITALE (IV.-V.)
–37.202,06
C. CONTO FINANZIARIO
VII
INDEBITAMENTO 
0,00
VIII
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,24
55
RESTITUZIONE DEL DEBITO
995.833,24
550
Restituzione del debito nazionale
995.833,24
IX
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
65.078,93
X
INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.-VIII.)
–995.833,24
XI
FINANZIAMENTO NETTO 
(VI. +X.-IX.)
–1.098.114,23
XII
SALDO DI CASSA AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE
3.616.875,81
Il saldo dei fondi sui conti al 31/12/2018 ammonta a 3.681.954,74 EUR e si trasferisce all'esercizio finanziario 2019.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2018 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in conto delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3. 
Si approva il risultato ovvero la situazione del FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2018, come segue:
Descrizione
Importo in EUR
Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2017
180.392,17
Entrate
310.000,00
Uscite
231.241,10
Situazione dei fondi al 31/12/2018
259.151,07
I fondi nell'importo di 259.151,07 EUR vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2019.
4. 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2017
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost