Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 4549.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) je Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika 
1. člen 
V 3. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 47/16) se spremeni deveta alineja drugega odstavka, tako da se po novem glasi:
»– stroški nakupa zemljišč in nadomestilo za stavbno pravico,«.
Za deveto alinejo drugega odstavka 3. člena pravilnika se dodata novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– stroški najemnin in obratovalni stroški živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju,
– komunalni prispevek za gradnjo poslovnih objektov.«.
Spremeni se šesta alineja četrtega odstavka 3. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»– prodaja zemljišč in podelitev stavbne pravice pod ugodnejšimi pogoji,«.
Na koncu sedme alineje četrtega odstavka 3. člena pravilnika se pika nadomesti z vejico in se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju.«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se črta prva alineja.
Na koncu prvega odstavka 4. člena pravilnika se pika nadomesti z vejico in se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju.«
3. člen 
V pravilniku se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Subvencionira se del najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju. Upravičena območja so vsa naselja v občini, razen mesta Metlike. Potujoče prodajalne, prodaja na stojnicah in prodaja na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) niso upravičeni do subvencioniranja iz naslova tega ukrepa.«
4. člen 
V šestem odstavku 15. člena pravilnika se beseda »historičnem« nadomesti z besedo »zgodovinskem«.
Na koncu 15. člena pravilnika se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Subvencija za najemnino in obratovalne stroške živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju ne sme presegati 1.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu za posamezno trgovino. Najemnina za poslovni prostor se subvencionira do 50 % neto tržne najemnine, pri čemer osnova za dodelitev pomoči ne sme preseči 5,00 EUR za m2 površine najetega poslovnega prostora. Obratovalni stroški se subvencionirajo do 100 % dejansko nastalih stroškov brez davka na dodano vrednost (npr. ogrevanje, komunalne storitve, električna energija …). V kolikor trgovina ne posluje celo proračunsko leto, se maksimalna subvencija sorazmerno zmanjša glede na dejanski čas poslovanja trgovine.«.
5. člen 
Spremeni se 17. člen pravilnika, ki se po novem glasi:
»Komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje pet članov, sestavljajo:
– predstavniki odbora za gospodarstvo, finance in premoženje Občinskega sveta Občine Metlika, na predlog odbora;
– predstavnik Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika, na njen predlog;
– predstavniki občinske uprave.«.
6. člen 
Spremeni se besedilo naslova III. poglavja pravilnika, ki se po novem glasi:
»III. PRODAJA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE METLIKA IN JAVNIH PODJETIJ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV TER PODELITEV STAVBNIH PRAVIC« 
7. člen 
Na koncu drugega odstavka 18. člena pravilnika se doda nov stavek, ki se glasi: »Upravičen strošek je tudi nadomestilo za stavbno pravico na zemljiščih Občine Metlika za potrebe gospodarske dejavnosti.«.
8. člen 
V prvem stavku 19. člena pravilnika se za besedo »Zemljišča« doda besedilo, ki se glasi »in stavbne pravice«.
9. člen 
Spremeni se prvi odstavek 21. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov in pridobitev stavbnih pravic obravnava komisija imenovana v skladu s prvim odstavkom 16. člena in 17. členom tega pravilnika.«.
10. člen 
V 22. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Subvencija nadomestila za stavbno pravico znaša največ 50 % neto izklicne cene.«.
11. člen 
Spremenita se prvi in drugi odstavek 23. člena pravilnika, ki se po novem glasita:
»Kupec oziroma imetnik stavbne pravice mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe.
Kupec oziroma imetnik stavbne pravice mora dokončati objekt ter začeti z izvajanjem gospodarske dejavnosti v roku dveh let od pričetka gradnje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 30. maja 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik