Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1867. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, stran 4564.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 4. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček 
1. člen 
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
– Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1–3 let) 
424,45 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), celodnevni program
312,39 EUR
– Prva starostna skupina (1–3 let), poldnevi program 
339,56 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), poldnevni program
249,91 EUR.
2. člen 
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 19,26 EUR na otroka oziroma 0,92 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 0,92 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.
3. člen 
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen 
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.
5. člen 
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Rezervacijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije, ki jo prejmejo pri pomočnici ravnatelja v vrtcu ali svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca. Vlogo za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih so dolžni vložiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih.
8. člen 
Določilo iz 6. in 7. člena sklepa velja samo za starša, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. Določilo iz 6. in 7. člena sklepa ne velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vključeni v vrtec, ki ima sedež izven Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
9. člen 
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici zaračunava stroške oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, Občini Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejanskimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z ekonomsko ceno.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 7. 2019.
Št. 602-0003/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. junija 2019
 
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost