Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Št. 5114-1/2019/1 Ob-2489/19, Stran 1399
Na podlagi 10., 11. in 16. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter skladno z določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
Minister za zunanje zadeve je imenoval komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je petletno strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, skupaj s humanitarno pomočjo (v nadaljnjem besedilu: MRS).
Strateško partnerstvo je partnerstvo, ki se sklene s sporazumom za uresničevanje posameznih dolgoročnih ciljev MRS po tem javnem razpisu za področje evalvacij med ministrstvom in strateškim partnerjem ali strateško partnerico (v nadaljnjem besedilu: partner), izbranim z javnim razpisom, ki je pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik ali podjetnica. Partner mora imeti strokovna znanja in zmogljivosti za izvajanje evalvacij s področja MRS.
Po standardih Odbora OECD za razvojno pomoč so evalvacije sistematičen in objektiven vpogled zunanjih evalvatorjev v tekočo ali zaključeno politiko, program ali projekt ter njihovo pripravo, izvedbo in rezultate. Z evalvacijami se ugotavljata njihova ustreznost in doseganje ciljev ter ocenjujejo uspešnost, učinkovitost, vpliv in trajnost razvojnih dejavnosti.
Glavni namen evalvacij je izboljšati prihodnje politike, programe in projekte MRS, saj se znanje, pridobljeno z evalvacijami, uporabi za izboljšanje postopkov odločanja in oblikovanja politik, s katerimi se povečajo ustreznost, učinkovitost in uspešnost MRS. Na podlagi ugotovitev in priporočil vsake evalvacije se opredelijo ukrepi, potrebni za izboljšanje kakovosti konkretnega projekta, programa ali politike ali za odpravo težav.
Podlaga za evalvacijo MRS Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) sta veljavna Evalvacijska politika mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jo sprejme Vlada RS (trenutno veljavna je bila sprejeta s sklepom Vlade RS št. 51100-32/2014/4 z dne 24. decembra 2014), in veljavne Evalvacijske smernice mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih določi minister za zunanje zadeve (trenutno veljavne so bile sprejete 16. oktobra 2015)1.
1 http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/mednarodno_razvojno_sodelovanje/evalvacije_mednarodnega_razvojnega_sodelovanja/
Strateški partner bo v vsem petletnem obdobju izvedel do pet evalvacij v skladu z načrtom evalvacij, ki ga periodično pripravi ministrstvo. Ta načrt se pripravi ob upoštevanju števila in obsega projektov, periodičnosti pregledov posameznih vsebinskih in geografskih prioritet ter predvidene uporabnosti za nadaljnje projekte, programe ali politike. V načrt evalvacij bo leta 2023 vključena evalvacija Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 20302. V njej je predvideno, da bosta v vsakem štiriletnem ciklu evalvirani po dve geografski območji in eno vsebinsko področje ali nasprotno. Evalvacijo bo opravil strateški partner, ki bo glede na vsebino po potrebi vključil tudi zunanje strokovnjake, kar bo opredeljeno v pogodbi za posamezno evalvacijo.
2 http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Zakoni_in_dokumenti/Strategija_MRSHP.pdf
Strateški partner bo sodeloval pri pripravi izhodišč evalvacij ter opravil okvirno do 30 svetovalnih ur na leto v skladu z glavnim namenom evalvacije, tj. izboljšati prihodnje politike, programe in projekte MRS.
Obdobje izvajanja strateškega partnerstva je od sklenitve sporazuma do septembra 2024.
3. Okvirna višina finančnih sredstev
Ministrstvo za financiranje strateškega partnerstva na področju evalvacij MRS v obdobju od 2020 do 2024 načrtuje sredstva do 30.000 EUR na leto. Ministrstvo lahko financiranje deloma ali v celoti odpove, če se v proračunu RS zmanjšajo proračunska sredstva za MRS, ali v drugih izjemnih primerih.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadar koli v celoti ali delno prekliče.
Ministrstvo in strateški partner za vsako proračunsko leto skleneta pogodbo o financiranju, v kateri natančneje določita medsebojne pravice in obveznosti. Sklenitev tega sporazuma še ne pomeni pravice do pridobitve finančnih sredstev, navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila in obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev.
Prijavitelj lahko prijavo odda sam ali skupaj s partnerji. V tem primeru priloži vse zahtevane dokumente, kot izhaja iz 5. in 6. poglavja tega javnega razpisa.
Če bo prijavitelj pri izvajanju strateškega partnerstva posloval s podizvajalci, mora v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: ESPD) navesti vse podizvajalce, konkretne podatke in njihove zakonite zastopnike. V prijavi mora predložiti tudi izpolnjene, podpisane, žigosane ali elektronsko podpisane obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval.
Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vsebovati v celoti izpolnjene obrazce in dokazila:
1. izpolnjen in na ovojnico nalepljen obrazec P-1 Ovojnica;
2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-2 Prijava;
3. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-3 Vzorec sporazuma;
4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-6 Izjava podizvajalca za neposredna plačila;
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-10 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence;
6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-11 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri prijavitelju;
7. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-12 Obrazec za ocenjevanje;
8. izpolnjen in podpisan obrazec EUROPASS za vsakega člana evalvacijske skupine;
9. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-13 Sistem zagotavljanja kakovosti;
10. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (pri nastopanju s partnerji/podizvajalci prijavitelj predloži natisnjen obrazec ESPD s podpisom in žigom partnerjev/podizvajalcev);
11. izpis iz poklicnega ali poslovnega registra;
12. listine iz 5. in 6. poglavja tega javnega razpisa (razen že navedenih razpisnih obrazcev).
Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, vendar je za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem3 jeziku, treba priložiti delovni prevod na obrazcu Delovni prevod (obrazec št. P-4).
3 Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Pri besedilih v cirilici je treba priložiti delovni prevod v skladu z navodili.
Prijavitelj mora pri dokumentaciji uporabiti pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.
Prijavitelj odda vlogo v 1 originalnem izvodu. Zakoniti zastopnik ali zastopnica ali druga pooblaščena oseba prijavitelja mora vse obrazce in izjave podpisati (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom4) in opremiti z uradnim žigom prijavitelja (tisti, ki ne uporabljajo žiga, naj to navedejo pri podpisu).
4 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom, ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali kako drugače.
Poleg originalne vloge prijavitelj na ustreznem elektronskem nosilcu obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v obliki .pdf, ki jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v tem poglavju v točkah od 1 do 12;
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika ali zastopnice. V pooblastilu za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov mora biti navedeno:
(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika ali zastopnice organizacije, ki pooblastilo daje,
(b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji,
(c) namen pooblastila in,
(d) obdobje pooblastila, če ima to omejeno časovno veljavnost.
Pooblastilo ne sme biti več kakor tri mesece starejše od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik ali zastopnica organizacije.
Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in žigosanemu izvirniku.
Ustrezen elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ in se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
5. Pogoji za prijavo na javni razpis
Vloge pregleda komisija, ki jo je imenoval minister za zunanje zadeve.
Prijavitelj mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje, ki so zajeti v razlogih za izključitev ter v pogojih za sodelovanje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da kadar koli med postopkom javnega razpisa in vse do podpisa sporazuma o strateškem partnerstvu prijavitelja pozove k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz tega javnega razpisa ali potrjujejo navedbe v prijavi in prilogah k prijavi, ter drugih ustreznih dokumentov.
Če prijavitelj nima sedeža v RS in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima sedež, takšnih dokumentov ne izdaja, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež.
Prijavitelj mora obrazec ESPD izpolniti skrbno in v njem navesti resnične podatke, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je dal lažno izjavo.
5.1 Razlogi za izključitev
Razlog za izključitev je neizpolnjevanje enega ali več spodaj navedenih pogojev.
5.1.1 Prijavitelj je pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik ali podjetnica.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v prijavi).
5.1.2 Prijavitelju/partnerju v skupni prijavi/podizvajalcu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega prijavitelja ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če je prijavitelj v položaju iz zgornjega odstavka, lahko ministrstvu v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v prijavi) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarski subjekt in fizične osebe (obrazec P-10).
Prijavitelj lahko potrdilo iz kazenske evidence predloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo izražati zadnje stanje. Če potrdila predloži prijavitelj sam, mu ni treba prilagati pooblastil, zahtevanih v tej točki.
5.1.3 Prijavitelj/partner/podizvajalec mora na dan oddaje prijave izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države ministrstva, oziroma vrednost njegovih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave ne sme znašati 50 EUR ali več. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v prijavi).
5.1.4 Prijavitelj/partner na dan, ko poteče rok za oddajo prijave, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v prijavi).
5.1.5 Prijavitelju/partnerju v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijave ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice EU ali tretje države dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v prijavi).
5.1.6 Prijavitelj/partner ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, ki jim je prepovedano poslovanje z ministrstvom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, ZIntPK-UPB2).
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-2 Prijava.
5.1.7 Ministrstvo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi prijavitelja/partnerja, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Ministrstvo lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
5.1.8 Ministrstvo iz postopka javnega naročila izključi prijavitelja/partnerja, ki je pri prejšnji pogodbi ali okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila, sklenjenem z ministrstvom, pokazal precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je ministrstvo predčasno odstopilo od prejšnjega naročila ali pogodbe, ali uveljavljalo odškodnino, ali pa so bile uvedene druge primerljive sankcije.
5.2 Pogoji za sodelovanje (tehnična in strokovna sposobnost)
5.2.1 Prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem registru ali organu.
Dokazilo: Prijavitelj kot dokazilo predloži izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodi v državi članici, v kateri ima sedež, in kaže zadnje stanje.
5.2.2 Prijavitelj/partner v zadnjih šestih mesecih od oddaje prijave ni imel blokiranih poslovnih računov.
Dokazilo: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-2 Prijava.
5.2.3 Reference: Prijavitelj mora predložiti referenco, da je v zadnjih petih letih pred dnevom oddaje prijave uspešno opravil vsaj eno zunanjo evalvacijo projekta ali programa, ki je bil vreden vsaj 200.000 EUR. Prijavitelj predloži svojo referenco, referenco svojega partnerja ali podizvajalca.
Dokazilo: V celoti izpolnjena rubrika Izjava o referencah v obrazcu P-2 Prijava (3. točka, Reference).
5.2.4 Evalvacijsko skupino sestavljajo najmanj: dve usposobljeni osebi z doseženo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, ena oseba z znanjem slovenskega jezika najmanj na ravni B2 pri vseh treh načinih sporazumevanja, ena oseba z znanjem angleškega jezika najmanj na ravni B2 pri vseh treh načinih sporazumevanja.
Dokazilo: Izpolnjena rubrika Kadri v obrazcu P-2 Prijava (4. točka). Vsak od članov evalvacijske skupine predloži izpolnjen in podpisan obrazec EUROPASS.
Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Ministrstvo si pridržuje pravico do vpogleda v izvirnike.
Morebitna zahteva ministrstva o podatkih glede starosti dokumentov, ki jih prijavitelj prilaga kot dokazila, je navedena ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno nič, starost dokumenta ni pomembna. Dokumenti morajo ne glede na določeno ali zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.
Kjer se zahteva le izjava ali obrazec ESPD, lahko prijavitelj sam predloži dokazila, ki jih ima (npr. potrdila iz kazenske evidence), sicer pa si ministrstvo pridržuje pravico, da naknadno zahteva predložitev ustreznih dokazil.
Prijavitelj lahko pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo izpolnjuje s podizvajalci ali z zmogljivostmi drugih subjektov, pod pogojem da bo podizvajalec ali gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo prijavitelj uporabil njegove zmogljivosti, in bodo te izkoriščene ali uporabljene pri izvedbi.
Kadar ministrstvo ne more samo preveriti določenih dejstev, lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem primeru bo ministrstvo prijavitelja pozvalo, naj mu v določenem roku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani prijavitelj listin, pooblastil ali dokazil ne dostavi pravočasno, bo ministrstvo njegovo prijavo zavrglo.
5.3. Obrazec ESPD
Obrazec ESPD je uradna izjava prijavitelja, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa ponuja ustrezne informacije, ki jih zahteva ministrstvo. V njem sta navedena uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo prijavitelj na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD morajo predložiti vsi gospodarski subjekti, ki se pojavljajo v prijavi na razpis: vsi prijavitelji, podizvajalci in gospodarski subjekti, ki sodelujejo s svojimi zmogljivostmi.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti veljavni. Prijavitelj obrazec ESPD (datoteka XML, ki je priloga razpisne dokumentacije na spletni strani ministrstva) za ta javni razpis uvozi s spletne strani ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, vanj neposredno vpiše zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži k prijavi.
6. Merila za ocenjevanje
Vloge ocenjuje komisija, ki jo je imenoval minister za zunanje zadeve. Izbere se vloga z največjim številom točk, ki se izračuna po formuli M = M1 + M2 + M3 + M4.
M1: Kadrovske in tehnične zmogljivosti – do največ 20 točk;
M2: Znanje in izkušnje članov evalvacijske skupine na področju zunanjih evalvacij – do največ 40 točk;
M3: Vodstvena in organizacijska znanja ter spretnosti vodje evalvacijske skupine – do največ 18 točk;
M4: Sistem zagotavljanja kakovosti – do največ 22 točk.
Najvišje mogoče število točk je 100.
Dokazila: Izpolnjena rubrika Kadri v obrazcu P-2 Prijava (4. točka). Vsak od kadrov predloži izpolnjen in podpisan obrazec EUROPASS, pri čemer člani in članice evalvacijske skupine v razdelku o strokovnih kompetencah navedejo vrsto dokazila ter podatek, kje in kako so ga dobili, vodja evalvacijske skupine pa v razdelku o organizacijskih in vodstvenih kompetencah opiše in dokaže svoja vodstvena in organizacijska znanja in spretnosti. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec P-12 Obrazec za ocenjevanje ter obrazec P-13 Sistem zagotavljanja kakovosti.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda do 12. 7. 2019 s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Osebno lahko prijavitelj vlogo odda v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno do roka za oddajo (poštni žig 12. 7. 2019). Če vloga ne bo oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.
Vlogo je treba vložiti v zaprti ovojnici, na kateri morata biti popoln naslov prijavitelja in oznaka »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024« »št. 5114-1/2019/1«, kot je razvidno iz obrazca št. P-1.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo 16. 7. 2019 ob 13. uri v prostorih ministrstva na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Komisija lahko odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti ter ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo komisija v 8 delovnih dneh od odpiranja prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje le na poziv komisije in na način, ki ga ta opredeli. Rok dopolnitve določi komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.
9. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– ki niso vložene v skladu s pogoji iz 4. in 7. poglavja;
– ki jih na poziv komisije prijavitelji ne dopolnijo v roku za dopolnitev ali jih ne dopolnijo pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 5. poglavja.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali druga oseba po njegovem pooblastilu o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvo v 8 dneh od prejetja sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
10. Sklenitev sporazumov
Ministrstvo z izbranim partnerjem sklene sporazum o strateškem partnerstvu na področju evalvacij MRS. Izbranemu partnerju bo ministrstvo posredovalo sklep o izbiri in podpisan sporazum.
Osnutek sporazuma je del razpisne dokumentacije. Za vsako evalvacijo bo sklenjena pogodba o financiranju. Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije, vendar si ministrstvo pridržuje pravico do spremembe.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ v razdelku Javni razpisi. Dokumentacija v tiskani obliki se lahko po predhodnem naročilu po e-naslovu razvoj.mzz@gov.si pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
12. Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko za dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge zaprosi na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 2. 7. 2019. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost