Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Ob-2445/19, Stran 1431
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS, št. 83/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov v letu 2019 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 72SUB-sNESLS19
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.
Namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem besedilu: stavbe) z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Občine spodbujamo k odločitvi za optimalno in trajnostno zasnovo stavb, učinkovito vodenje, nadzor in izvedbo projektov, kar dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Najvišje spodbude (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe) so namenjene gradnji stavb z uporabo lesa, ki imajo vgrajene izolacijske materiale naravnega izvora in leseno stavbno pohištvo, hkrati pa s povečanjem rabe obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb v lasti občin zmanjšujejo prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšujejo kakovost zunanjega zraka, prispevajo k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva ter k povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.
Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki je investitor in financira naložbo, začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
2. Gradnja skoraj nič-energijske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje nove prizidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom.
Ustreznost nove skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata energijske učinkovitosti sNES (v nadaljnjem besedilu: Elaborat), izračuna po metodologiji PHPP za skoraj nič-energijske stavbe, verzija PHPP 9 (2015) ali novejša (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD (v nadaljnjem besedilu: DGD) in načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI: načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PZI). Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Ustreznost izvedene naložbe se preverja še na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID: vodilni načrt, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PID). Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje novogradnje se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo novogradnje, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati: n50 ≤ 0,6 h-1, pri čemer mora biti zaključna meritev izvedena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.
3. Vir in višina sredstev, priznani stroški naložbe ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za naložbe I. skupine opredeljene v točki 3. c) javnega poziva se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 17.000.000,00 EUR, pri čemer je 10.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v gradnjo lesenih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z vgrajenimi izolacijskimi materiali naravnega izvora in lesenim zunanjim stavbnim pohištvom, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva.
b) priznani stroški naložbe
Priznani stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.
Med dodatne priznane stroške za stavbe, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, se upošteva tudi izvedba naslednjih ukrepov trajnostne gradnje:
– izvedba kolesarnice, kot zavarovanega, pokritega in enostavno dostopnega prostora;
– izvedba posebnih parkirnih prostorov s postajami za električne avtomobile;
– izvedba zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi;
– izvedba zelene strehe.
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje stavbe.
c) Višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, načina gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju ter glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe, opredeljeno v PZI. Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe.
Novogradnja sNES
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe
Energija za ogrevanje, energija 
za hlajenje stavbe: QH, QK [kWh/(m3a)]
I. skupina
II. skupina
III. skupina
≤ 6
400
310
240
Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:
– I. skupina:
– stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);
– II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;
– III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva.
Stavbe iz I. skupine morajo izpolnjevati dodatne zahteve za trajnostno gradnjo:
– za izvedbo gradnje se ne sme uporabljati materialov, barv in lakov, kot so opredeljeni v točki 6.2.1 Tehnične specifikacije iz 2. in 3. točke Primerov okoljskih zahtev in meril za projektiranje in gradnjo poslovnih in upravnih stavb, ki so sestavni del Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P13_stavbe1.pdf);
– les za gradnjo nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva mora izvirati iz zakonitih virov;
– vse naprave za oskrbo z vodo v sanitarnih prostorih in kuhinji morajo biti opremljene z vodovodno napeljavo za učinkovito rabo vode, ki izpolnjujejo merila za sanitarne armature ter stranišča in pisoarje na splakovanje v skladu z 12. in 13. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju.
4. Upravičene osebe: upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.
5. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 72SUB-sNESLS19 in obvezne priloge v tiskani obliki:
– gradbeno dovoljenje:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
– projekte:
– projektno dokumentacijo DGD; 
– projektno dokumentacijo PZI; 
– če se stavba uvršča v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, je potrebno obvezno predložiti izjavo projektanta in vodje projekta v PZI, da bodo vgrajeni materiali in naprave ustrezale zahtevam za trajnostno gradnjo, skladno z javnim pozivom;
– Elaborat z izračuni in dokazili:
– izračun PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– povzetek vseh neto površin (v m2) in neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in so prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih ( %) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih ( %) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih ( %) v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izjavo o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode;
– izjavo o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjavo o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve;
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjavo o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.); 
– izjavo dobavitelja o lastnostih sistema, v primeru, da bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagateljica za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagateljica upravičena za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in za katero so bili računi izvajalcev za izvedbo naložbe izdani po oddaji vloge na javni poziv.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je vlagateljica v okviru iste naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu, že prejela nepovratno finančno spodbudo Eko sklada in je z izvedbo del za doseganje učinkov naložbe že pričela, za izvedbo te naložbe ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagateljica mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagateljice naročijo tudi na Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagateljice pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
7. Rok in način prijave
Vlagateljica se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami v tiskani obliki osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Eko sklad vlagateljici dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo in pogodbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagateljici dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagateljici.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagateljica ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagateljica predložiti v tiskani obliki najkasneje v 4 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagateljice;
– uporabno dovoljenje;
– projektno dokumentacijo PID;
– če se stavba uvršča v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, je potrebno obvezno predložiti izjavo projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID, da vgrajeni materiali in naprave ustrezajo dodatnim zahtevam za trajnostno gradnjo, skladno z javnim pozivom ter dokazilo o zanesljivosti objekta oziroma tisti del dokazila, ki vsebuje ustrezne podatke o vgrajenih materialih;
– novelirani Elaborat z izračuni in dokazili, v skladu s točko 4 javnega poziva, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano PZI dokumentacijo in Elaborat;
– račune in dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki vsaj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom);
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava);
– vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada;
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse fasade stavbe. 
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski račun vlagateljice, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, je vlagateljica dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost