Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1855. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019, stran 4548.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 28. 5. 2019 sprejel
L E T N I   N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2019.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
Občina Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče 
parc. št.
Znesek
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
108; 75; 86; 86; 50; 2.855; 52; 81;
Območja stanovanj
920/4; 920/30; 920/31; 920/40; 1335/5; 1293/6; 1359/3; 2025/14
Ocenjena vrednost 40,00 EUR/m2
1996
135.720,00
Log
P2
Občina Log - Dragomer
91
50 % Območja stanovanj; 50 % Območja gozdnih zemljišč
2021/2
Ocenjena vrednost 42,25 EUR/m2
1996
3.845,00
Log
SKUPAJ (prodaje)
139.565,00
ODKUPI
Občina Log - Dragomer
Upravljavec 
namen
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče parc. št.
Znesek
EUR
O1
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
15.000,00
Log
SKUPAJ (odkupi)
15.000,00
Občina 
Log - Dragomer
Upravljavec
Šifra k.o.
Velikost parc./m2
Vrsta rabe
Zemljišče 
parc. št.
Znesek
EUR
MENJAVA
M1
Občina Log - Dragomer (596/38, 596/39, 708/3)
708/3 (740 m2); 596/38 (180 m2); 596/39 (1646 m2)
708/3 (740 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 596/38 (180 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo); 596/39 (1646 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo)
708/3 za 596/38 in 596/39
Ocenjena vrednost
1996
74.000,00
Log
M2
Občina Log - Dragomer (1367/20, 1367/22)
1367/20 (118 m2); 1367/22 (118 m2);
1367/20 (118 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 1367/22
(118 m2 – območje športni centri)
1367/20
za 1367/22
Ocenjena vrednost
1996
11.800,00
Log
SKUPAJ (menjave)
85.800,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2019.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2018
Dragomer, dne 28. maja 2019
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik