Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1840. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig, stran 4536.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Ig.
2. člen 
(1) Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
(2) Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.
3. člen 
(1) Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna določena sorazmerno številu pridobljenih glasov na lokalnih volitvah tekočega mandata.
4. člen 
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
5. člen 
(1) Poraba sredstev mora biti sorazmerna s časom, kar pomeni, da se praviloma vsak mesec porabi ena dvanajstina sredstev, namenjenih posamezni svetniški skupini in samostojnih članov občinskega sveta. Morebitna neporabljena sredstva iz preteklega meseca se prenesejo v tekoči mesec.
(2) Ob zaključku proračunskega leta se pravica neporabljenih finančnih sredstev iz 3. člena tega pravilnika ne prenaša v proračun naslednjega leta.
6. člen 
(1) Finančna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, se lahko uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno povezani z delom občinskega sveta:
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja;
– plačilo potnih in poštnih stroškov;
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev;
– plačilo strokovne literature, plačilo stroškov strokovne pomoči;
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev;
– stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta (stroški pogostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih);
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (osebni računalniki in programska oprema, pisarniška oprema, mobilni telefoni).
(2) Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna številka, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva za vsako svetniško skupino in samostojne člane občinskega sveta.
(3) Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo ali poškodovanje osnovnega sredstva.
(4) Osnovna sredstva, nabavljena skladno s tem pravilnikom, so last občine in jih svetniške skupine in posamezni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov in jih po poteku mandata morajo vrniti občini.
7. člen 
Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki občinskega sveta podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 6. člena pravilnika odredbodajalcu, ki porabo sredstev odobri z naročilnico. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za svetniško skupino oziroma posameznega člana občinskega sveta. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
8. člen 
(1) Sredstva iz 3. člena pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom občine. V nasprotnem primeru se poraba za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenih sredstev oziroma se morajo sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik občinskega sveta.
(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja pooblaščena oseba občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.
9. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3. Občinskemu svetu Občine Ig predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto. V kolikor se poročila ne predloži, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
10. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Ig.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 478-0002/2019
Ig, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti