Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1859. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 4551.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci 
1. člen 
V Sklepu o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 57/18, 64/18 – popravek, 10/19) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2018
Puconci, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost