Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1835. Pravilnik o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, stran 4530.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje, izbor in sofinanciranje projektov in programov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost kulturnih društev,
– posamezni programi ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izvedba prireditev in projektov,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– dejavnost območnega javnega sklada za kulturne dejavnosti,
– nakup opreme na področju kulture.
3. člen 
Izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti opredeljeno kulturno dejavnost,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
4. člen 
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da so z izvajanjem svoje dejavnosti začeli vsaj v preteklem koledarskem letu,
– da občinski upravi vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov preteklega leta in načrt aktivnosti za tekoče leto.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV KULTURNIH PROGRAMOV 
5. člen 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice s sprejemom letnega programa kulture za tekoče leto določi obseg sredstev za programe kulturnih dejavnosti.
Postopek izbire programov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
Programi kulturnih dejavnosti, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Dolenjske Toplice vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Dolenjske Toplice pa objavi vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen 
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen 
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na ovojnici navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih postavk proračuna Občine Dolenjske Toplice, ne more uveljavljati te pravice preko razpisa za namene iz tega pravilnika.
10. člen 
Postopek odpiranja ponudb vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
11. člen 
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter niso oddane na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Dolenjske Toplice v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Pritožba na odločitev župana ni možna, v nadaljevanju postopka prijavitelj lahko sproži upravni spor pri pristojnem sodišču.
12. člen 
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
13. člen 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa vseh izvajalcev letnih programov kulture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije.
14. člen 
Na podlagi prejetega poročila strokovne komisije, direktor občinske uprave izda upravičencem odločbo o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Dolenjske Toplic. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.
15. člen 
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna.
16. člen 
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku osem (8) dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen
Izvajalci letnega programa kulturnih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Dolenjske Toplice in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Dolenjske Toplice takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
Izvajalec letnega programa kulturnih dejavnosti, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE KULTURNIH PROGRAMOV 
19. člen
Nakup opreme za izvajanje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se lahko sofinancira le do višine sredstev, določene v letnem programu kulture.
V. IZVEDBA PRIREDITEV IN PROJEKTOV 
20. člen
Prireditve občinskega pomena in obseg sredstev za izvedbo teh prireditev se določi z letnim programom kulture.
VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE 
21. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev kulture v Občini Dolenjske Toplice so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov kulture določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 124/08).
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019-8
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk

AAA Zlata odličnost