Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1886. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, stran 4599.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena v zvezi z drugim odstavkom 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »Toplica za« doda besedilo »ogrevanje in hlajenje ter«, besedilo »(X: 139997, Y 501728, Z: 375)« pa se nadomesti z besedilom »(X: 140025,617, Y: 501686,642, Z: 372,37)«.
V drugem odstavku se količina »236.500 m3/leto« nadomesti s količino »398.000 m3/leto«.
V tretjem odstavku se za klasifikacijsko številko »3.1.2« dodajo pika, vejica in besedilo »za rabo vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. in za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje (hlajenje), s klasifikacijsko številko 13.2.2.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabami termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku za besedilom »vode za« doda besedilo »ogrevanje in hlajenje ter«.
3. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2017-2550-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik

AAA Zlata odličnost