Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1843. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, stran 4538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradni list RS, št. 44/18) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina), ter o njihovih pravicah in obveznostih.
2. člen 
(1) Svetniške skupine v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo svetniške skupine.
Samostojni svetnik je:
– član občinskega sveta.
(2) Vsak član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je lahko član le ene svetniške skupine.
(3) Vodja svetniške skupine v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške skupine ali spremembi njene sestave o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi.
3. člen 
(1) Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se za vsako leto posebej določi z odlokom o proračunu občine za tekoče leto, vendar ne sme presegati 0,1 % primerne porabe Občine Ilirska Bistrica mesečno na svetnika izračunano po izračunu PPi (za tekoče leto)*0,1 %/12 (mesecev) /23 (svetnikov).
(2) Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino po stroškovnih mestih.
4. člen 
Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika s prvim dnem naslednjega meseca po tem, ko občinska uprava prejme obvestilo iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število članov posamezne svetniške skupine ali kot samostojni svetniki.
(2) Morebitna neporabljena sredstva iz preteklih obdobij se prenesejo v tekoče obdobje; pri tem je potrebno upoštevati, da je skrajni možni rok plačil zadnji delovni (plačilni) dan v tekočem koledarskem letu.
(3) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca, ko je odstop sporočen občinski upravi, ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
(4) V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu občinski upravi o vstopu novega svetnika.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
(6) Evidenco porabe finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava, in sicer za vsako svetniško skupino in za vsakega samostojnega svetnika.
7. člen 
Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, in sicer za:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
– nakup drobnega inventarja,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore,
– plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …).
8. člen 
(1) Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo pisni predlog za porabo sredstev, za namene iz 7. člena tega pravilnika odredbodajalcu, ki odobri uporabo sredstev. Če je predlog za porabo sredstev skladen z določili tega pravilnika, odredbodajalec najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu predloga odobri porabo sredstev z izdajo naročilnice ali z izdajo sklepa ali s sklenitvijo pogodbe. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za ime skupine. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna tekočega leta so vodje svetniških skupin in samostojni svetniki dolžni posredovati najpozneje do 20. novembra tekočega leta. Na podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto.
(3) Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan, ki za to lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski upravi.
(4) Vodje svetniških skupin morajo pred prvim predlogom za porabo sredstev iz občinskega proračuna občinski upravi predložiti seznam svetnikov, ki so v svetniški skupini in originalni izvod izjave svetnika, da je član svetniške skupine.
(5) Svetniki ene svetniške skupine pooblastijo enega izmed svetnikov, da zastopa in predstavlja skupino ter v njenem imenu poda pisni predlog za izplačilo sredstev iz proračuna.
(6) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine mora svetnik podati pisno izjavo. S tem nastopijo posledice, določene v 6. členu tega pravilnika.
9. člen 
(1) Sredstva iz 3. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.
(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica.
10. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3., Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto.
(2) Svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku, ki ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
11. člen 
(1) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
12. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica.
13. člen 
(1) Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja članom občinskega sveta za njihovo delo, so last občine in jih člani občinskega sveta uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v 15 dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta vrniti občinski upravi.
(2) Člani občinskega sveta imajo po zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev članom občinskega sveta je prihodek proračuna občine.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 dalje.
Št. 007-7/2019
Ilirska Bistrica, dne 7. junija 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost