Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019, stran 4571.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 19. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
24.947.939
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
22.342.058
70
DAVČNI PRIHODKI
19.650.192
700 Davki na dohodek in dobiček
16.661.192
703 Davki na premoženje
2.580.000
704 Domači davki na blago in storitve
409.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.691.866
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.811.024
711 Takse in pristojbine
22.000
712 Globe in druge denarne kazni
110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.000
714 Drugi nedavčni prihodki
663.842
72
KAPITALSKI PRIHODKI
575.340
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
22.340
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
553.000
73
PREJETE DONACIJE
600
730 Prejete donacije iz domačih virov
600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.974.941
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.215.374
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
759.567
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
55.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
55.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.002.079
40
TEKOČI ODHODKI
7.783.902
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.765.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
286.310
402 Izdatki za blago in storitve
4.357.846
403 Plačila domačih obresti
14.000
409 Rezerve
1.360.726
41
TEKOČI TRANSFERI
11.379.293
410 Subvencije
163.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
6.073.581
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.050.812
413 Drugi tekoči domači transferi
4.091.400
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.047.134
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.047.134
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
791.750
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 
316.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
475.250
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.054.140
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
88.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
88.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–88.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.040
55
ODPLAČILA DOLGA
387.040
550 Odplačila domačega dolga
387.040
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.529.180
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–387.040
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.054.140
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.529.180
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V prvem odstavku 9. člena se na koncu pete alineje pika spremeni v vejico in doda se šesta alineja, ki se glasi:
»– sklad za športne objekte v občini Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik.«
V 9. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»V sklad za športne objekte v Občini Kamnik se izloči 368.626 €.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-0055/2018
Kamnik, dne 19. junija 2019
 
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar