Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje, stran 4517.

  
Na podlagi določb 10., 40. do 56. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in določb Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Mestne občine Celje 
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14) se spremeni naslov Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje tako, da se glasi: »Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena, tako da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvede pregled:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvede nadzor:
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen 
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen 
»(1) Nadzorni odbor lahko uvede postopek nadzora tudi na podlagi anonimne/psevdonimne prijave, če je očitno, da je prijava verodostojna in dobronamerna, njena vsebina in podatki oziroma priloženi dokumenti pa vsebujejo dovolj konkretna in preverljiva dejstva, ki kažejo na zadostne razloge za sum na nezakonitost in nepravilnost poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ali na neučinkovitost in negospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
(2) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, nadzorni odbor s sklepom odloči, da nadzora na podlagi anonimne/psevdonimne prijave ne izvede.«.
»14.b člen 
»Nadzorni odbor postopka nadzora na podlagi anonimne, psevdonimne ali podpisane prijave ne začne oziroma ne uvede, če je očitno:
– da prijava vsebuje zgolj splošne navedbe, je očitno nerazumna, neresnična in vsebuje neutemeljena dejstva,
– da iz okoliščin izhaja, da prijavitelj na tak način rešuje svoje spore z drugimi osebami ali državnimi organi,
– da ne gre za prijavo, ampak predvsem za izražanje stališča, mnenja, kritike ipd.,
– da so navedbe prijavitelja neresne ali žaljive,
– da prijava vsebuje navedbe, ki se nanašajo na zasebno življenje odgovornih oseb,
– da je prijava nadzornemu odboru poslana le v vednost, v reševanje pa drugim primarno pristojnim organom iz same prijave pa tudi ni mogoče razbrati obstoja kršitev poslovanja pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ali neučinkovitosti in negospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev,
– da je postopek obravnave prijave že v teku oziroma v reševanju pri drugih pristojnih organih oziroma je postopek pri drugih organih že končan,
– da gre za prijavo, ki jo je nadzorni odbor vsebinsko že obravnaval in prijavitelj v njej ne navaja nobenih novih dejstev ali relevantnih informacij.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-13/2018
Celje, dne 12. junija 2019
Izidor Salobir 
predsednik 
Nadzornega odbora Mestne občine Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti