Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020, stran 4574.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Odloku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 70/15 in 27/17) se v tabeli iz 5. člena med pomoči De minimis v drugi stolpec na koncu besedila dodata naslednja ukrepa:
»UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški najemnine za socialna podjetja«
2. člen 
Za 23. členom se dodata nova 23.a in 23.b člen, ki se glasita:
»23.a člen 
UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški prevoza pitne vode 
(1) Cilj ukrepaje ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja.
(2) Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.
(3) Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka, vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključitev na javni vodovod.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezno registrirana dejavnost kmetijskih gospodarstev na naslovu, na katerem ni možnosti priključitve na javni vodovod;
– prevoznik je organizacija, pooblaščena za prevoz pitne vode v skladu z vsakokrat veljavnim odlokom, ki ureja prevoze pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.
(5) Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov za največ 10 prevozov letno.
23.b člen 
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški najemnine za socialna podjetja 
(1) Cilj ukrepaje spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Upravičeni stroški: stroški najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča za socialna podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka, vendar izključno socialna podjetja s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
(4) Pogoj za pridobitev sredstev: je registracija dejavnosti socialnega podjetja s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
(5) Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-5/2015-26
Nova Gorica, dne 20. junija 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost