Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1885. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, stran 4599.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (UL L št. 303 z dne 28. 11. 2018, str. 59; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1807/EU) in te uredbe, enotna kontaktna točka in enotna spletna informacijska točka.
II. PRISTOJNI ORGANI 
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Organ, v čigar delovno področje se uvršča predpis, s katerim se uvaja nova ali spreminja obstoječa zahteva glede lokalizacije podatkov, je pristojen, da o vsakem osnutku takšnega predpisa obvesti Komisijo v skladu s postopki za notifikacijo iz 5., 6. in 7. člena Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1) prek kontaktne točke za izvedbo notifikacij pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo v skladu z Uredbo o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 19/14).
(2) Organ, pristojen za zagotovitev, da se v roku iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2018/1807/EU razveljavijo vse obstoječe zahteve glede lokalizacije podatkov, ki so določene s predpisom in niso v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/1807/EU, je organ, v čigar delovno področje se takšen predpis uvršča.
(3) Če organ iz prejšnjega odstavka meni, da je obstoječi predpis, ki vsebuje zahtevo glede lokalizacije podatkov, v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/1807/EU, je pristojen, da o tem predpisu skupaj z utemeljitvijo razlogov za ohranitev njegove veljavnosti skladno z in v roku iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2018/1807/EU obvesti Komisijo prek enotne kontaktne točke iz 3. člena te uredbe.
III. ENOTNA KONTAKTNA TOČKA IN ENOTNA SPLETNA INFORMACIJSKA TOČKA 
3. člen 
(enotna kontaktna točka) 
Enotna kontaktna točka iz Uredbe 2018/1807/EU je ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki v ta namen zagotovi objavo kontaktnih podatkov na svoji spletni strani.
4. člen 
(enotna spletna informacijska točka) 
Ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/1807/EU vzpostavi enotno spletno informacijsko točko na svoji spletni strani oziroma zagotovi povezavo na objavo informacij prek državnega spletnega portala, ki deluje kot centralna informacijska točka v okviru podpornih storitev države.
5. člen 
(zagotavljanje informacij) 
Organ, v čigar delovno področje se uvršča predpis, ki določa zahteve glede lokalizacije podatkov, pošlje ministrstvu vse potrebne informacije o zahtevah glede lokalizacije podatkov in brez nepotrebnega odlašanja tudi vse nadaljnje posodobitve poslanih podatkov zaradi zagotovitve objave informacij prek enotne spletne informacijske točke.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(posredovanje informacij) 
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo o podatkih enotne kontaktne točke iz 3. člena te uredbe in o naslovu enotne spletne informacijske točke iz 4. člena te uredbe v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
(2) Za zagotovitev informacij o zahtevah glede lokalizacije podatkov in njihovo objavo prek enotne spletne informacijske točke pristojni organi zagotovijo informacije iz prejšnjega člena ministrstvu najpozneje do 30. decembra 2019.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-3130-0010
 
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik