Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1834. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice, stran 4520.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) določil Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Predmet odloka je določitev pogojev, postopkov, meril in kriterijev za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina), ki jih za ta namen določa letni program športa in zagotavlja proračun Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in izvedbenem načrtu NPŠ ter se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine, in sicer programov, ki so v javnem interesu občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte in javne površine za šport v naravi.
3. člen 
(izvajalci) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport ...),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa,
– da so se registrirali za izvajanje športnih dejavnosti vsaj v preteklem koledarskem letu,
– zagotavljajo izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
– da občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa,
– da so v preteklih dveh letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Dolenjske Toplice.
(2) Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
(3) Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za sofinanciranje športnih programov in projektov lahko natančneje določijo v razpisni dokumentaciji.
5. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. Organiziranost v športu
4.1. Delovanje športnih društev
5. Športne prireditve in promocija športa
5.1. Športne prireditve
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice«.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA IN STROKOVNA KOMISIJA 
6. člen
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet praviloma po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– programe in področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, pomembna za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti in se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
7. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Župan pred objavo prvega razpisa na podlagi tega odloka v njegovem mandatu imenuje strokovno komisijo za področje športa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov.
(3) Seje strokovne komisije so redne ali izredne, lahko so tudi dopisne. Za sklepčnost in odločanje komisije je potrebna večina članov oziroma večina glasov vseh navzočih članov.
(4) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije, ki sklicuje in vodi seje.
(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz dela komisije oziroma odločanja v konkretni zadevi pri posameznem vlagatelju in se to evidentira v zapisniku.
(6) Naloge strokovne komisije:
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– priprava predloga za dodelitev sredstev po posameznih izvajalcih in področjih športa,
– vodenje zapisnika o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka,
– druge naloge v zvezi s področjem športa.
(7) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja pristojni uslužbenec občinske uprave.
III. JAVNI RAZPIS 
8. člen
(objava razpisa) 
(1) Občina Dolenjske Toplice vsako leto praviloma po sprejemu proračuna in letnega programa športa objavi javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje športnih programov in projektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
(2) Razpis se objavi na spletni strani občine in v Glasilu Vrelec. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in s tem odlokom.
(3) Postopek razpisa vodi komisija, ki lahko za tehnično izvedbo postopka pooblasti posameznega člana ali občinsko upravo, ki za strokovno komisijo pripravi osnutek vsebinskega in finančnega pregleda vlog.
9. člen 
(vsebina razpisa) 
(1) Javni razpis vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
11. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa na spletni strani občine in v glasilu Vrelec.
12. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis šport«. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu.
(5) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(6) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
13. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Izvede se v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog lahko s strinjanjem večine članov izvede tudi posamezni član komisije.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
15. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa in o tem vodi zapisnik.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(5) Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami.
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
16. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga strokovne komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
17. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
18. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI ZA IZVEDBO JAVNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
19. člen
(pogodba) 
(1) Po izdani odločbi župan sklene pogodbo o sofinanciranju z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih športnih programov in projektov, ki vsebuje:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca LPŠ;
– vsebino in obseg dejavnosti;
– čas realizacije dejavnosti;
– višino dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja;
– način nakazovanja sredstev izvajalcu;
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev;
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi;
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok osem dni, v katerem se je dolžan odzvati.
(3) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo nerazdeljena v proračunu občine, upravičenec pa ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
20. člen
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Izvajalci športne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega odloka in razpisa ter so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstev. Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(4) Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. Izvajalec predloži dokazila o namenski porabi sredstev občinski upravi.
(5) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, nadzorni organ občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(6) V primeru, da izvajalec ne izvaja odobrenih programov v skladu z določili tega odloka in pogodbe, se pogodba prekine in sofinanciranje takoj ukine, izvajalec pa je dolžan povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
(7) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
(8) Če je izvajalec v kateri koli fazi razpisa navajal neresnične podatke z namenom pridobitve sredstev, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
21. člen
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor letnega programa športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega odloka.
(2) Višina sofinanciranja športnih programov in projektov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja posameznega športnega programa oziroma projekta se izvede na osnovi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Dolenjske Toplice.
(3) V merilih se posamezni programi in projekti vrednotijo v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih programov oziroma projektov, višine sredstev, določene v proračunu ter na podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
VII. KONČNE DOLOČBE 
22. člen
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 124/08 in 42/11).
(2) Spremembe in dopolnitve tega odloka se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019-10
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost