Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1829. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018, stran 4516.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bled za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
Konto
Opis
Realizacija 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.401.548,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
7.819.940,94
700
Davki na dohodek in dobiček
4.392.693,00
703
Davki na premoženje
1.920.597,14
704
Domači davki na blago in storitve
1.483.631,65
706
Drugi davki in prispevki
23.019,15
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.623.342,83
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
863.136,49
711
Takse in pristojbine
148.044,93
712
Globe in druge denarne kazni
407.325,50
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
640.283,96
714
Drugi nedavčni prihodki
1.564.551,95
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
412.789,80
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
224,90
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
412.564,90
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
545.474,93
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
499.402,69
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
46.072,24
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.815.810,52
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.381.944,42
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
858.319,30
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
133.476,59
402
Izdatki za blago in storitve
3.295.826,49
403
Plačila domačih obresti
20.947,27
409
Rezerve
73.374,77
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.310.893,89
410
Subvencije
24.999,98
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.314.359,32
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
390.834,30
413
Drugi tekoči domači transferi
1.580.700,29
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.914.567,98
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.914.567,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
208.404,23
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
163.600,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
44.804,23
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–414.262,02
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
87,35
750
Prejeta vračila danih posojil
87,35
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
2.100,50
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
2.100,50
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.013,15
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
301.527,00
550
Odplačila domačega dolga
301.527,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–717.802,17
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–301.527,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)=III.
414.262,02
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2017 konto 900900)
1.267.677,69
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2018.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/
Št. 034-4/2019-9
Bled, dne 11. junija 2019
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar