Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Ob-2503/19, Stran 1460
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020 
1. Pravna podlaga javnega poziva: Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 ZSInv), Sprememba čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019.
2. Izvajalec javnega poziva
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT Slovenija)
Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
3. Namen, cilji in predmet javnega poziva
Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.
Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ...;
– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.
Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).
Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:
– izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih,
– izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.
Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu so lahko:
– osnovne šole, ki so vpisane v seznam osnovnih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010
– srednje šole, ki so vpisane v seznam srednjih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2019/2020.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoj za kandidiranje:
1. Prijavitelj je subjekt, določen v točki 4 tega javnega poziva.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje:
1. Prijavitelj se mora pred prijavo na javni poziv udeležiti delavnice za pripravo programa letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki jo organizira izvajalec javnega poziva in na kateri prijavitelj predstavi svoje načrtovane aktivnosti. (Po objavi tega javnega poziva in pred rokom za oddajo vlog na ta javni poziv, bo izvajalec javnega poziva organiziral izvedbo še ene dodatne delavnice za vse potencialne prijavitelje, ki se iz kakršnihkoli razlogov dosedanjih delavnic niso mogli udeležiti.)
2. Prijavitelj mora pred oddajo vloge na javni poziv oddati pripravljavcu javnega poziva pravilno izpolnjen obrazec »Opis projekta – prijavni obrazec«, ki vsebuje prijaviteljev letni načrt aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
3. Na javni poziv se prijavitelj lahko prijavi le z aktivnostmi, ki jih je predvidel v oddanem obrazcu »Opis projekta – prijavni obrazec«.
4. V primeru prijave konzorcija šol odda prijavo nosilec »konzorcija«, ki mora imeti s člani »konzorcija« sklenjeno konzorcijsko pogodbo v kateri morajo imeti vsi člani konzorcija opredeljena medsebojna razmerja.
5.3. Posebni pogoji za izvedbo posameznih aktivnosti:
1. Pri izvajanju aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« mora prijavitelj poleg zavez glede načina, obsega in kakovosti izvajanja programov, ki jih je zapisal v svojem oddanem letnem načrtu aktivnosti na obrazcu »Opis projekta – prijavni obrazec«, še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– sodelovanje mladih – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi;
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega zunanji mentor izvede najmanj 4 ure;
– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine pripravljen poslovni model canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami;
– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2019.
2. Pri izvajanju vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih mora prijavitelj poleg zavez glede načina, obsega in kakovosti izvajanja programov, ki jih je zapisal v svojem oddanem letnem načrtu aktivnosti na obrazcu »Opis projekta – prijavni obrazec«, še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– sodelovanje mladih – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi;
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega zunanji mentor izvede najmanj 12 ur;
– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo;
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine pripravljen poslovni model canvas ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami;
– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2019.
3. Pri izvajanju obšolskih dejavnosti za mlade mora prijavitelj poleg zavez glede načina, obsega in kakovosti izvajanja programov, ki jih je zapisal v svojem oddanem letnem načrtu aktivnosti na obrazcu »Opis projekta – prijavni obrazec«, še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vsebuje:
– Iskanje novih idej/konceptov, 
– Oblikovanje poslovnih modelov, 
– Izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi produkt), 
– Pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred komisijo, 
– Delo v teamu. 
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni lokaciji;
– sodelovanje dijakov – najmanj 12 do števila navedenega v prijavi;
– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom šolskega leta, od tega jih zunanji mentor izvede najmanj 4 ure;
– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2018.
5.4. Posebni pogoji za dodelitev financiranja:
1. Izvajalec tega javnega poziva bo finančno podprl aktivnosti šol na način, da se po vrstnem redu prispetja vlog, pri čemer imajo prednost prej prispele vloge, podpre vsakemu prijavitelju najprej le po ena izvedba ene predvidene aktivnosti (1. »krog« financiranja). Ko se odobri vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje javnega poziva, po ena izvedba ene predvidene aktivnosti, se v primeru, da še ostanejo na voljo sredstva v okviru tega javnega poziva, finančno podpre prijaviteljem – ponovno po vrstnem redu prispetja posamezne vloge – po ena izvedba naslednje predvidene aktivnosti (2. »krog« financiranja) in tako naprej vse do porabe vseh sredstev predvidenih s tem javnim pozivom. V kolikor ima prijavitelj predvideno zgolj eno aktivnost, a v več izvedbah, se v naslednjem »krogu« financiranja podpre takemu prijavitelju naslednja izvedba iste aktivnosti. Prijaviteljem se podpirajo aktivnosti po vrstnem redu, kot jih navedejo v prijavi, pri čemer ima prednost prvo navedena aktivnost, kateri po zaporedju sledijo še ostale navedene aktivnosti.
2. Znesek financiranja vseh aktivnosti posameznega prijavitelja v okviru tega javnega poziva mora biti manjši od 10.000,00 EUR,
3. Prijavitelj mora predložiti izvajalcu tega javnega poziva dokazilo o vključitvi aktivnosti v Letni delovni načrt za leto 2019/2020 (zase ter v primeru konzorcija tudi za vse sodelujoče šole) najkasneje 14 dni pred začetkom aktivnosti.
6. Izbor prijaviteljev
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.
Za financiranje se skladno s točko 5.4 tega javnega poziva, odobrijo posamezne aktivnosti prijaviteljev, ki bodo oddali pravočasno, pravilno označeno in popolno vlogo, ki bo skladno z določili tega javnega poziva izpolnjevala tudi vse ostale pogoje za prijavo.
Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o financiranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ =150.000,00 EUR v proračunskem letu 2019.
Sredstva izvajalca so zagotovljena na proračunski postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo.
8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo SPIRIT Slovenija sklenil pogodbo o financiranju. Vzorec pogodbe je del pozivne dokumentacije.
Sredstva izvajalca po tem javnem pozivu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne aktivnosti za katero so kandidirali, in sicer:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov 2.200,00 EUR;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega obsega stroškov 3.100,00 EUR;
– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s financiranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka izvajanja aktivnosti do 15. 11. 2018.
Navedeni standardni obseg stroškov vključuje stroške:
– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktivnosti,
– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje pozivne pogoje,
– šolskih mentorjev,
– literature s področja spodbujanja podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitve udeležencev v primeru izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
– pijače in hrane v času trajanja posamezne aktivnosti v okviru izvajanja aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov.
V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa pozivna sredstva, lahko ostane del sredstev nerazporejen.
V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v obsegu in/ali s predvidenim številom udeležencev, lahko SPIRIT Slovenija zahteva vračilo sorazmernega deleža že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih vrednosti po posameznih aktivnostih.
V primeru, da upravičenec ne bo opravil vsaj 70% predvidenega obsega šolskih ur in vključil vsaj 70% od predvidenega števila udeležencev, se pogodba lahko razdre, SPIRIT Slovenija pa lahko zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
9. Financiranje: financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v šolskem letu 2019/2020 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega poziva. Prijavitelji morajo izvesti aktivnosti skladno z pozivnimi pogoji.
10. Zahtevki za izplačilo in poročilo
Upravičenec mora za izvajanje aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov, izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake« posredovati eZahtevek v HTML obliki preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila najkasneje do 15. 11. 2019. Za eZahtevke posredovane po tem datumu sredstva za financiranje ne bodo zagotovljena, upravičenec izgubi pravico do koriščenja sredstev, eZahtevek pa bo zavrnjen.
Hkrati z oddajo eZahtevka je potrebno dodatno po pošti poslati še obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih, dopolnjen s podatki obdobja poročanja in liste prisotnosti, slike izvajanja aktivnosti pa hraniti pri sebi in po potrebi zagotoviti vpogled v slike z aktivnosti.
V primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti za mlade je potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 1. 9. 2019 do 15. 11. 2019, po dokončanju izvajanja te aktivnosti v letu 2020 pa je potrebno ponovno izpolniti Poročilo za celotno obdobje izvajanja aktivnosti in najkasneje do 20. 6. 2020 poslati na SPIRIT Slovenija, pri čemer financiranja aktivnosti po 15. 11. 2019 ni zagotovljeno s strani SPIRIT Slovenija v okviru tega javnega poziva.
11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
1. izvajalcu javnega poziva in vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja;
2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva;
3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega poziva razdre pogodbo o financiranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila;
4. projekt izvesti skladno z pozivom, pozivno dokumentacijo in pogodbo o financiranju;
5. sproti obveščati izvajalca javnega poziva o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti po tem javnem pozivu;
6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev;
7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega poziva in financerja javnega poziva na vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti;
8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija;
9. posredovati izvajalcu javnega poziva podatke o številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke povzetke posameznih izvedenih aktivnosti;
10. v primeru financiranja zagotoviti sodelovanje najmanj ene dijaške ekipe na izboru najperspektivnejših dijaških idej.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni poziv seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
12. Rok in način oddaje, odpiranja, dopolnitev in potrjevanja vlog
12.1. Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz pozivne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirna in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva papirna oblika vloge. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden.
Rok za oddajo vlog je 15. 7. 2019.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega poziva, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje zadnji dan za oddajo vlog, v času uradnih ur SPIRIT Slovenija med 9. in 13. uro,
2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59 uri.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, označeni z navedbo »ne odpiraj – vloga na javni poziv JP MLADI 2019/2020« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.
12.2. Odpiranje vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel predvidoma v roku 3 delovnih dni po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu izvajalca javnega poziva, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasno prejete vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene skladno z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
12.3. Dopolnitve in pojasnila vlog
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji, in
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo predvidoma v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi pooblaščena oseba. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v določenem mu roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. SPIRIT Slovenija lahko pozove k pojasnilu tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge odločala pooblaščena oseba po prostem preudarku.
SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. SPIRIT Slovenija lahko pozove k dopolnitvi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, pooblaščena oseba navedb iz vloge ne bo upoštevala.
12.4. Potrjevanje vlog
Pravočasne in formalno popolne vloge bo pooblaščena oseba pregledala z vidika skladnosti vloge s 3., 4., 5. in 8. poglavjem javnega poziva na podlagi predloženih izpolnjenih obrazcev in iz javno dostopnih evidenc. Po obeh pregledih bo pooblaščena oseba za dodelitev sredstev oblikovala seznam odobrenih vlog za financiranje – ki bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja vlog – ter izdala individualne sklepe v primeru zavrnitev oziroma zavrženja posamezne vloge, kar mora storiti v roku 60 dni od datuma prejema vloge. Na predlog pooblaščene osebe potrdi seznam odobrenih vlog za financiranje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih tega javnega poziva obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na individualni sklep o zavrnitvi oziroma zavrženju posamezne vloge ni mogoča. V kolikor se prijavitelj s takim sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.
14. Podpis pogodbe
SPIRIT Slovenija bo izbrane prijavitelje pozval k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v roku 8 dni od dneva prejema poziva, se šteje, da je umaknil vlogo na javni poziv.
Če SPIRIT Slovenija po potrditvi vloge za financiranje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega poziva ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, odločitev o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljena. V kolikor se to ugotovi po podpisu pogodbe, lahko SPIRIT Slovenija odstopi od pogodbe.
15. Protikorupcijsko določilo
Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo vlog pri izvajalcu javnega poziva, bo imel za posledico zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev.
Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrbnika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju. Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovrstnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16. Pozivna dokumentacija: pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni pozivi in naročila« in na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko »Pozivi«.
17. Dodatne informacije: odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je Dražen Jeremić.
SPIRIT Slovenija, javna agencija

AAA Zlata odličnost