Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Št. 35430-7/2019-2 Ob-2467/19, Stran 1430
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 67SUB-OBPO19
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Uradni list RS, št. 35/19) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 3. točke (upravičene osebe) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
– solastniki stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– etažni lastniki (ne izključni) ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– imetniki stavbne pravice (ne izključni) na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemniki oziroma lizingojemalci posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost