Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1879. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019, stran 4578.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16 in 32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 (Uradni list RS, št. 08/19) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
6.022.973
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.095.691
70
DAVČNI PRIHODKI
3.370.671
700 Davki na dohodek in dobiček
2.455.801
703 Davki na premoženje
302.900
704 Domači davki na blago in storitve
611.970
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
725.020
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
545.400
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
8.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
167.620
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
7.000
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.920.282
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.920.282
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.112.978
40
TEKOČI ODHODKI
1.468.619
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
202.515
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
31.185
402 Izdatki za blago in storitve
1.163.909
403 Plačila domačih obresti
16.010
409 Rezerve
55.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.758.499
410 Subvencije
18.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
999.450
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
139.809
413 Drugi tekoči domači transferi 
601.240
414 Tekoči transferi v tujino 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.798.360
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.798.360
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.500
430 Investicijski transferi
87.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–90.005
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
165.915
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
165.915
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–255.920
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA
255.920
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 032-0005/2019-4
Podčetrtek, dne 14. junija 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja