Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1852. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena, stran 4545.

  
Na podlagi 83. in 268. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je župan občine Krško sprejel
S K L E P 
o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena 
1. Potrditev izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško
Potrdi se gradivo Pobuda in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega pomena (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, številka projekta 19054-00, april 2019), ki so objavljena na spletni strani Občine Krško: https://www.krsko.si/.
2. Območje in predmet načrtovanja
Območje Nuklearne elektrarne Krško ureja ureditveni načrt, ki je bil sprejet v letu 1987. Z razvojem tehnologije so se pojavile potrebe po novih rešitvah in tehnologijah, za kar so bile v letu 1997 izdelane in sprejete spremembe ureditvenega načrta. Veljavni ureditveni načrt ne omogoča več tehnološko posodobljenega, varnejšega in okoljsko sprejemljivejšega začasnega skladiščenja izrabljenega goriva znotraj ograje obstoječega jedrskega kompleksa, zato se z namenom umestitve suhega skladišča izrabljenega goriva pripravijo nove spremembe in dopolnitve tega prostorskega akta, kot prostorska ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena.
Predmet načrtovanja je suho skladišče izrabljenega goriva, ki predstavlja varnostno nadgradnjo in funkcionalno zapolnitev obstoječega energetskega kompleksa Nuklearne elektrarne Krško. Umeščeno bo v zahodnem delu zemljišča s parcelno številko 1197/44, k. o. Leskovec.
Zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo in posodobitev določil dopustnih odstopanj z namenom izboljševanja varnosti Nuklearne elektrarne Krško se območje Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško nanaša na celotno območje kompleksa Nuklearne elektrarne Krško oziroma na zemljišča s parcelnimi številkami: 1197/44-del, 1197/397, 1197/399-del, 1204/192-del, 1204/206-del, 1246/6-del, 1246/2-del in 1249/1-del; vse k. o. Leskovec. Velikost območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je 16,2 ha.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je možna tudi sprememba območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora v postopku.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upoštevanju:
– izhodišč iz temeljnih strateških dokumentov, v katerih je utemeljena potreba po načrtovani investiciji,
– Občinskega prostorskega načrta občine Krško,
– izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
– pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih gradiv,
– prikaza stanja prostora,
– Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Nuklearna elektrarna krško/Suho skladišče izrabljenega goriva, rev. B, št. projekta: NEKDSB-B056/250, izdelal IBE d.d., november 2018.
Za potrebe izdelave tega prostorskega akta se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel,
– elaborat ekonomike.
Strokovne rešitve se izdelajo tudi ob upoštevanju ostalih dodatnih študij in strokovnih podlag, v kolikor se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
4. Vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško pripravi občina v skladu s 83. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) kot prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena.
Občina vodi postopek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško po postopku, ki je določen za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok
pobuda in osnutek izhodišč za pripravo prostorskega akta 
april 2019
vključevanje udeležencev urejanja prostora (nosilci urejanja prostora, javnost in drugi udeleženci) pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
maj 2019
objava sklepa in izhodišč na spletni strani občine in Uradnem listu Republike Slovenije (sklep sprejme župan, po predhodnem soglasju ministra)
junij 2019
pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in odločitve o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
julij 2019 
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta in osnutka okoljskega poročila (če bo potrebno) 
julij 2019
objava osnutka na spletni strani občine
julij 2019
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter glede sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje ali glede ustreznosti okoljskega poročila (če bo potrebno)
avgust 2019 
izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva za javno razgrnitev
september 2019
javna razgrnitev z javno obravnavo
oktober 2019
izdelava in potrditev stališč do pripomb 
in predlogov javnosti
november 2019
izdelava predloga prostorskega akta 
november 2019
objava predloga na spletni strani občine
november 2019
pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o sprejemljivosti vplivov plana na okolje 
januar 2020
izdelava usklajenega predloga
februar 2020
potrditev prostorskega akta s strani Ministrstva za okolje in prostor
februar 2020
sprejem na Občinskem svetu in objava v Uradnem listu Republike Slovenije
marec 2020
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
6. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Litostrojska ulica 54, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi, cesta ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– ELES-Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, p.p. 481, 1001 Ljubljana,
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov sprememb in dopolnitev prostorskega akta na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
7. Načrt vključevanja javnosti
Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Krško (objavijo se pobuda in izhodišča, sklep, osnutek sprememb in dopolnitev, dopolnjen osnutek, predlog in usklajen predlog za sprejem na Občinskem svetu).
V postopku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško bosta za javnost posebej organizirana dva dogodka, in sicer:
– posvet oziroma seznanitev javnosti v fazi oblikovanja izhodišč ter
– javna obravnava v času 30-dnevne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
8. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih sprememba prostorskega akta zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage in posredujejo mnenja na prostorski akt.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško zagotovi investitor Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško.
Medsebojne obveznosti investitorja priprave spremembe prostorskega akta se, skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZUreP-2, določijo v pogodbi o medsebojnih obveznostih med Občino in investitorjem.
10. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka zadeve: 3505-8/2019-O502
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1256
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost