Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

VIII Pg 1082/2019-11 Os-2450/19, Stran 1470
1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, pod opravilno št. VIII Pg 1082/2019 odloča v pravdni zadevi tožeče stranke: Republika Slovenija, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Dario Medicc, Rusjanov trg 4, Ljubljana in 2. Iman Yachting d.o.o., Marina Dalmacija 14, 232016 Sukošan, Republika Hrvaška, zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora v višini 154.605,57 EUR.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje: plovilo katamaran Lagoon 440, identifikacijska št: FR-CNB44170J607, z imenom Lagosta, dolžine 13,61 m, z motorjem Yanmar 3JH4CE SD40, moči 2x53 PS, leto proizvodnje 2007, vpisanega v vložku številka 3 Y 969 pri luški kapitaniji Zadar, katerega lastnica je družba Iman Yachtmg d.o.o.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. VIII Pg 1082/2019 z dne 13. 6. 2019 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz točke 2. tega oklica, to je s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve plovila in z zaznambo te prepovedi v evidenci plovil pri Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Zadar, Libumska obala 8, 23000 Zadar), s tem, da ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja vse do pravnomočnosti odločitve v obravnavani zadevi.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).
7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 21. 6. 2019.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2019