Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana, stran 4577.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 13. junija 2019.
Št. 3528-0010/2019
Piran, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 13. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana 
1. člen 
Odlok o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana (Uradni list RS, št. 34/19) se v 2. členu spremeni tako, da se v prvem odstavku določena številka 75 spremeni in nadomesti s številko 25.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-0010/2019
Piran, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E     D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla riduzione del canone di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7ª seduta ordinaria del 13 giugno 2019.
N. 3528-0010/2019
Pirano, 19 giugno 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 62, comma 3, della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e dei Comuni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/18, 79/18) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 7ª seduta ordinaria dd. 13 giugno 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano 
Art. 1 
Il Decreto sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 34/19) all’art. 2, comma uno, è modificato come segue: il numero “75” ivi stabilito è sostituito dal numero “25”.
Art. 2 
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3528-0010/2019
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković