Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1832. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih, stran 4518.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi z 289. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 6. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za SD OPPN) 
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih (Uradni list RS, št. 61/14).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1111.
(3) Spremembo in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPPN) je v letu 2019 izdelal ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ul. 39, 9233 Odranci pod številko 18055.
2. člen 
(predmet SD OPPN) 
(1) Predmet SD OPPN so sprememba parcelacije, prilagoditev lege objektov na parceli glede na novo parcelacijo, navedba dopustnega odstopanja od določenih gradbenih mej in linij, delna sprememba pogojev za oblikovanje objektov (fasada).
(2) S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se uskladi tudi grafični del OPPN vključno s predlagano novo razdelitvijo zemljišč (parcelacijo). Zamenjajo se vsi grafični prikazi.
3. člen 
(sestavni deli SD OPPN) 
(1) SD OPPN vsebujejo tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.
(2) Grafični del SD OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
M 1:15000
2. Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
3. Prikaz obstoječega stanja in GJI
M 1:1000
4. Prikaz nove parcelacije
M 1:1000
5. Kopija katastrskega načrta in prikaz območja obdelave
M 1:1000
6. Ureditvena situacija 
M 1:1000
7. Zakoličbena situacija
M 1:1000
(3) SD OPPN imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev SD OPPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN 
4. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta ČR-6 Črenšovci zajema parcele št.: 1337/5, 1337/3, 1337/8, 1337/2, 1338/7, 1338/8 in delno parcele št. 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 3497, 1342/5 vse v k.o. Črenšovci. Območje na zahodu in jugu meji na kmetijske površine, na severu meji na območje enote ČR-7, na vzhodu pa na območje enote ČR-5.
(2) Velikost območja enote je 4,58 ha.''
5. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Enota urejanja ČR-6 je gospodarska cona z oznako podrobne namenske rabe IG in je namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, industrijske in poslovne dejavnosti.
(2) Dopustne so obrtne in proizvodne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za skladišča, industrijske stavbe, gradbeno inženirski objekti, pomožni objekti in urbana oprema.
(3) Dopustni so naslednji posegi:
– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta.''
6. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– V prvem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: ''Izven gradbene linije in gradbene meje se lahko izvedejo kakršni koli izpostavljeni deli fasade: nadstrešnica, izpostavljeno ali izbočeno okno in podobno, s tem da njihovo izstopanje iz osnovne gradbene linije ali meje ne presega 4,00 m in da so od parcelne meje oddaljeni vsaj 1,0 m. Gradbeno inženirske objekte (npr. parkirišča) je dovoljeno graditi po celotni parceli, tudi izven območja določenega z gradbeno mejo in linijo.''
– V tretjem odstavku se briše stavek ''Optimalni faktor zazidanosti parcele za objekte (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele) znaša 0,6.'' Namesto njega se doda naslednji stavek: ''Faktor zazidanosti (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele) naj ne presega 0,8.'' Zadnji stavek se nadomesti z naslednjim: ''V notranjost parcele izven gradbene meje se lahko locirajo pomožni objekti, pri čemer se zagotovi požarna varnost.''
– V četrtem odstavku se prvi stavek nadomesti z naslednjim: ''Višina stavb do kapi strehe ne sme presegati 12 metrov nad urejenim terenom.'' in zadnji stavek se nadomesti z naslednjim: ''Objekti so lahko podkleteni, klet je potrebno izvesti v armiranobetonski vodotesni izvedbi.''
7. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– V prvem odstavku se zadnji stavek zamenja z: ''Fasade na objektih so poljubne.''
– V drugem odstavku se drugi stavek zamenja z: ''Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina stavbe do kapi strehe ne presega 12 metrov nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.''
– Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: ''Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijske vode in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.''
– V četrtem odstavku se tretji stavek zamenja z: ''Višina ograje je do 2,00 m.''
8. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Območje OPPN se deli na 10 gradbenih parcel različnih velikosti. Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih se bo izvajala gradnja, je razvidna iz grafičnih prikazov.''
– Za prvim odstavkom se vrine nov drugi odstavek:
''(2) Dopustno je združevanje in delitev gradbenih parcel pod naslednjimi pogoji:
– Najmanjša dovoljena gradbena parcela, ki ni namenjena za gradnjo GJI, meri 1000 m2. Parcela je lahko manjša, če gre za širitev sosednje parcele in tako da potem obe parceli skupaj tvorita parcelo večjo od najmanjše dovoljene.
– Vsaka gradbena parcela mora imeti omogočen dostop do javne ceste, in sicer bodisi direktno z javnega dobra ali na podlagi pridobljene pravice do dostopa preko druge gradbene parcele. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Zagotovljeno mora imeti tudi možnost infrastrukturne opremljenosti.
– Delitev zemljiških parcel, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele, ni dopustna, razen pri parcelah cest in GJI.
– Oblika in velikost GP morata omogočati gradnjo objektov in ureditev pod pogoji tega odloka in racionalno rabo zemljišč. Lega objektov se prilagodi obliki nove parcele (dopustni najmanjši odmik od SZ meje je 4,0 m, od JV meje pa 6,0 m).''
– Drugi odstavek se spremeni v tretji odstavek in tretji odstavek se spremeni v četrti odstavek.
9. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo ''dvorišč'' vrineta besedi ''in streh''. V drugem stavku se zamenja besedna zveza ''ali odvaja v površinski odvodnik, ki poteka po območju'' z ''na svoji parceli''. Na koncu drugega odstavka se doda ''Padavinske odpadne vode ni dopustno odvajati v javno fekalno kanalizacijsko omrežje.''
– V tretjem odstavku se v drugem stavku briše naslednji del: ''na vrtovih in njivah''.
10. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– V drugem odstavku se na koncu prvega stavka izbriše besedna zveza ''ali območij drugih režimov''.
– Doda se nov tretji odstavek: ''Območje OPPN leži na območju hidromelioracij – HMS Ledava – Črnec, iz evidence MKGP, november 2018.''
11. člen 
Za 10. členom se vrine 10.a člen:
''10.a člen 
(varstvo okolja in naravnih dobrin) 
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu okolja, izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(2) Na EUP, kjer so izvedene hidromelioracije, se infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji, locira ob obstoječe ceste tako, da se ne poškoduje drenažnih sistemov in ostalih hidromelioracijkih ureditev.''
12. člen 
11. člen se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''11. člen
(varstvo pred požarom) 
(1) Pri gradnji objektov se upošteva pogoje za spodbujanje razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja požarov.
(2) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in kmetijske površine.
(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.
(4) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
(5) Za zagotovitev požarne varnosti je delno zgrajeno hidrantno omrežje. V sklopu izgradnje nove javne poti se predvidi tudi hidrantno omrežje ob tej poti.''
13. člen 
Tretji odstavek 13. člena se izbriše.
III. KONČNA DOLOČILA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-06/2019-52
Črenšovci, dne 12. junija 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja 

AAA Zlata odličnost