Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1848. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, stran 4540.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik dne 10. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave sprememb zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3 (v nadaljevanju: SD ZN št. 3).
(2) Pobudnik za pripravo SD ZN št. 3 je družba GPA inženiring nepremičnine d.o.o., Barletova cesta 2a, Medvode.
2. člen 
(potrditev izhodišč za spremembo zazidalnega (lokacijskega) načrta) 
(1) Občina Kamnik je skupaj z izdelovalcem pred sprejetjem odločitve o SD ZN št. 3 pripravila izhodišča za pripravo SD ZN št. 3, v katerih je, ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru opredelila in utemeljila ključna izhodišča SD ZN št. 3.
(2) V izhodiščih je določila namen in potrebo po pripravi SD ZN št. 3, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, obrazložila upoštevanje nadrejenih prostorskih aktov, veljavnega ZN in njegovih sprememb in dopolnitev, obrazložila potrebne investicije v infrastrukturo, povzela projektno nalogo in določila okvirne roke, kar vse s tem sklepom potrjuje.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje, ki je predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, ki predstavljajo vsebinske spremembe SD ZN št. 3 načeloma slede konceptualnim usmeritvam razvoja poselitve vzhodnih obcestnih površin Ljubljanske ceste ter hkrati upoštevajo topografske značilnosti območja. Zemljiška parcela za nameravano gradnjo se nahaja južno od centra Kamnika, vzhodno od Ljubljanske in južno od Kovinarske ceste. Območje obravnave se po OPN nahaja v enoti urejanja prostora z oznako KA 77 in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1911 Kamnik: 712/9 (del), 712/11, 712/13, 713/6, 715/1, 715/10, 715/14, 715/19, 1471/7 in 1471/8. V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske ureditve.
(2) Vsebina SD ZN št. 3 se nanaša na spremembo obsega, meril in pogojev za gradnjo v območju funkcionalne enote Fe MS 1/2 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljišču želi investitor zgraditi novo trgovsko stavbo, 12301 trgovske stavbe, s parkiriščem ob in pred njo. Uvoz na parcelo je predviden z zahodne in severne strani, z Ljubljanske in Kovinarske ceste. V okviru zunanje ureditve je predvidenih cca 141 parkirnih mest. Predvidena trgovska stavba je tlorisne velikosti cca 78,5 m x 35 m in višine cca 7 m. Stavba je nepodkletena in pritlična. Streha je ravna. Vhod v stavbo je predviden na severnem vogalu, dostava pa na južnem robu stavbe. V stavbi je večji del prostora namenjenega prodajni površini, druge površine so namenjene skladiščem, pisarnam, prostorom za zaposlene in tehničnim prostorom. Odprte površine pred stavbo se asfaltirajo. Zunaj parkirne ploščadi se površine uredijo kot zelenica.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje SD ZN št. 3 bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov in komunalne infrastrukture na obravnavano območje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejemanje sprememb in dopolnitev tega prostorskega izvedbenega akta se izvaja po določilih 123. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo SD ZN št. 3 in njegovih posameznih faz)
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1
izdelava izhodišč za pripravo SD ZN št. 3
maj 2019 
izdelovalec SD ZN št. 3
2
sklep župana o začetku priprave SD ZN št. 3
junij 2019
župan Občine Kamnik
3
pridobitev identifikacijske številke in odločitev glede izvedbe CPVO
junij 2019
MOP, Občina Kamnik
4
izdelava osnutka SD ZN št. 3 za pridobitev smernic NUP
junij 2019
izdelovalec SD ZN št. 3
5
pridobivanje smernic NUP
junij, julij 2019
Občina Kamnik
6
analiza in obrazložitev smernic NUP
julij 2019
izdelovalec SD ZN št. 3
7
izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN št. 3 za javno razgrnitev
julij 2019
izdelovalec SD ZN št. 3
8
obravnava SD ZN št. 3 na občinskem svetu (prvo branje), javna razgrnitev ter javna obravnava
avgust, september 2019
Občina Kamnik 
izdelovalec SD ZN št. 3
9
priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR in njihov sprejem
september, oktober 2019
izdelovalec SD ZN št. 3, župan Občine Kamnik
10
izdelava predloga SD ZN št. 3 za pridobitev mnenj
oktober 2019
izdelovalec SD ZN št. 3
11
pridobivanje in usklajevanje mnenj
november, december 2019
Občina Kamnik 
izdelovalec SD ZN št. 3
12
priprava predloga SD ZN št. 3 za sprejem na občinskem svetu
december 2019, januar 2020
izdelovalec SD ZN št. 3
13
sprejem SD ZN št. 3 na občinskem svetu (drugo branje)
februar 2020
Občina Kamnik
Predvideni roki za pripravo SD ZN št. 3 se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za SD ZN št. 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD ZN št. 3 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave SD ZN št. 3 ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 121., 111. in 114. členom ZUreP-2 podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku (30 dneh) od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
(2) Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javen dostop do razgrnjenih gradiv.
(3) Občina prouči pripombe in predloge javnosti k osnutku SD ZN št. 3 ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi.
(4) Osnutek SD ZN št. 3 z okolijskim poročilom in stališča do pripomb in predlogov javnosti se do vzpostavitve elektronskega poslovanja objavijo na spletni strani pripravljavca in ne v prostorskem informacijskem sistemu. Stališče do pripomb in predlogov se ob tem objavi tudi na krajevno običajen način.
9. člen 
(obveznosti udeležencev pri urejanju prostora) 
Stroške izdelave SD ZN št. 3, potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v primeru izvedbe postopka CPVO, nosi pobudnik. Postopek sprejemanja vodi občinska uprava Občine Kamnik.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kamnik. Sklep se, skupaj z izhodišči za pripravo SD ZN št. 3, objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu Občine Kamnik.
(2) Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-315/2018-5/1
Kamnik, dne 10. junija 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti