Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Ob-2491/19, Stran 1463
Mestna občina Celje, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje – delnic družbe Celjski sejem d.d., Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) in Posameznega programa prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje – delnic družbe Celjski sejem d.d., z dne 16. 4. 2019, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za nakup finančnega premoženja 
1. Prodajalec: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje: 153.051 navadnih delnic (v paketu) oziroma 24,93 % delež v kapitalu družbe Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
3. Najnižja ponudbena cena je 7,00 EUR/delnico.
4. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, fizične in pravne osebe.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 90 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok. Način plačila kupnine je nakazilo celotne dogovorjene kupnine na transakcijski račun prodajalca.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike: izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje;
– za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu;
– za pravne osebe: izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje;
– dokazilo o vplačani varščini.
8. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podatke o poslovanju pravne osebe na javno dostopnem portalu AJPES.
9. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 100.000,00 EUR najkasneje do 21. 7. 2019, na transakcijski račun Mestne občine Celje, odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0121 1010 0002 855, namen nakazila: »varščina za nakup delnic družbe Celjski sejem d.d.«. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 14 dni od poteka roka za oddajo ponudb.
10. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudita oziroma ponudijo enako ceno, bo imel prednost tisti, čigar ponudba, ki je pravočasna, pravilna in popolna, je prva prispela do prodajalca.
11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic družbe Celjski sejem d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki pošljejo na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali dostavijo v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v zaprti kuverti s pripisom: »Ponudba za nakup delnic družbe Celjski sejem d.d. – Ne odpiraj« najpozneje do 22. 7. 2019 do 9. ure, na hrbtni strani kuverte mora biti napisan polni naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, 22. 7. 2019 ob 14. uri, na naslovu Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v sejni sobi Oddelka za družbene dejavnosti.
14. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh razpisnih pogojev in drugih pogojev (nepopolne ponudbe) ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo prodajalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 12. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni po končanem izboru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb.
16. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe o nakupu delnic oziroma deleža družbe Celjski sejem d. d., najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Vsi stroški, povezani s prodajo finančnega premoženja, bremenijo izbranega ponudnika.
18. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu, pri Nataliji Črepinšek, tel. 03/42-65-814, e-naslov: natalija.crepinsek@celje.si ali pri Tanji Močivnik, tel. 03/42-65-826, e-naslov: tanja.mocivnik@celje.si.
Mestna občina Celje