Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1875. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija, stran 4573.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji 17. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija(Uradni list RS, št. 39/08, 89/09 in 78/15) se v prvem odstavku 4. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Koseskega ulica 17 in Mencingerjeva ulica 19, Ljubljana,«.
Črta se druga alineja.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja.
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Kolezija,
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Murgle,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
3. člen 
Skladno z določili tega sklepa delavci vrtca izvolijo v svet vrtca enega dodatnega predstavnika iz Enote Kolezija namesto predstavnika, ki je bil izvoljen iz Enote Mencingerjeva, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, razen član sveta, ki je bil izvoljen iz Enote Mencingerjeva in mu mandat preneha z dnem izvolitve dodatnega predstavnika iz Enote Kolezija iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta, ki bo izvoljen v skladu z določilom iz prvega odstavka tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta vrtca.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-45
Ljubljana, dne 17. junija 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković